Skräck­bil­der

NYA SKRÄCK­BIL­DER­NA PÅ TA­RA REID

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Skå­di­sen Ta­ra Reids häl­sa är i fa­ra. En­ligt käl­lor väg­rar hon att äta.

Hon har pend­lat mel­lan smal och sjuk­ligt ma­ger länge. På nya bil­der från en se­mes­ter i Mi­a­mi ser Ta­ra Reid, 39, tun­na­re ut än nå­gon­sin. Nu oro­ar sig bå­de fans och ex­per­ter för stjär­nans häl­sa.

– Det är fruk­tans­värt. Hon är ba­ra skinn och ben, skri­ver en per­son på Twit­ter och tilläg­ger:

– Nå­gon bor­de ge hen­ne hen­ne en vit­löks­ba­gu­et­te och en kram.

"HON ÄR RÄDD"

Ta­ra har kri­ti­se­rats för sin vikt ti­di­ga­re, men själv alltid häv­dat att hon är häl­so­sam.

– Jag har tunn ben­stom­me och äter som ett djur, sa hon för någ­ra år se­dan.

Men en­ligt upp­gift är stjärnan väl med­ve­ten om att hon in­te äter som hon ska. An­led­ning­en till smal­het­sen ska va­ra att hon är oro­lig för att in­te få någ­ra jobb om hon går upp i vikt.

– Hon har en lång lis­ta med ur­säk­ter, men det rå­der inga tvi­vel om att hon in­te får i sig till­räck­ligt myc­ket nä­ring. Hon är rädd att in­te få någ­ra rol­ler om hon in­te fort­sät­ter va­ra ma­ger så det he­la är väl­digt med­ve­tet, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

Skå­di­sen Ta­ra Reid har alltid va­rit smal men på sisto­ne har hen­nes kropp bör­jat se helt ut­märg­lad ut. En­ligt upp­gift har stjärnan bli­vit be­satt av att gå ner i vikt.

MÅR IN­TE BRA

Men Ta­ra ig­no­re­rar kri­ti­ken och vi­sar gär­na upp lätt­kläd­da bil­der på sin av­mag­ra­de kropp på Instagram. Det kan le­da till att de sju­ka ide­a­len sprids vi­da­re till hen­nes fans.

– Unga tje­jer kan få för sig att det är så man ska se ut. Det är livs­far­ligt, sä­ger en ex­pert.

På de nya bil­der­na syns tyd­ligt att Ta­ras kropp in­te mår bra. Än­då väg­rar stjärnan änd­ra si­na va­nor.

– Hon är sjuk­ligt un­der­vik­tig och bor­de läg­ga på sig en hel del. Hon väger för­mod­li­gen minst tio ki­lo mind­re än vad som är häl­so­samt, sä­ger en ex­pert en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! Ta­ra Reid har väckt myc­ket upp­märk­sam­het med sin mag­ra kropp. På sisto­ne har hon sett mer ut­märg­lad ut än nå­gon­sin.

"DET ÄR LIVS­FAR­LIGT"

Själv häv­dar stjärnan att hon mår ba­ra fint och ” äter som en häst”. Men en­ligt upp­gift sväl­ter hon sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.