Jen­ni­fer Lo­pez har för­vå­nan­de nog ta­git till­ba­ka dan­sa­ren Casper Smart ef­ter att han för­ra året be­drog hen­ne med nå­gon an­nan. Se den sex­i­ga åter­för­e­ning­s­kys­sen på

SMACK!

Veckans NU! - - NEWS - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Gam­mal kär­lek ros­tar ald­rig! Det är Jen­ni­fer Lo­pez de­vis. Hon har näm­li­gen ta­git till­ba­ka sin toyboy Casper Smart!

Un­der en in­spel­ning av tv- pro­gram­met ” American idol”, där Jen­ni­fer Lo­pez, 45, med­ver­kar hän­de det: stjärnan kyss­te sitt ex Casper Smart, 27, helt öp­pet! Du­on var ihop i över två år, och gick skil­da vägar för­ra som­ma­ren ef­ter att upp­gif­ter om att Casper skul­le ha va­rit otro­gen kom ut. Men kärleken har up­pen­bar­li­gen blos­sat upp igen. Ögon­vitt­nen be­rät­tar att Casper höll sig vid J- Los si­da un­der he­la da­gen, och när in­spel­ning­ar­na var kla­ra åk­te de till­sam­mans från plat­sen i dan­sa­rens vi­ta sport­bil.

– Casper äls­kar hen­ne fort­fa­ran­de, sä­ger en käl­la i Us Ma­ga­zi­ne.

VAR SING­EL NYSS

Casper har en­ligt upp­gift av­skytt att bli sedd som ” Jen­ni­fer Lo­pez ex­pojk­vän” se­dan de bröt upp för­ra året.

– Folk såg det som att jag var hen­nes dan­sa­re ba­ra för att vi var ett par, det är svårt för mig. Jag har fak­tiskt dan­sat med and­ra sto­ra ar­tis­ter ock­så, sa Casper då.

Det var i maj 2014 som skan­da­len om att Casper ska ha va­rit otro­gen med tran­sex­u­el­la mo­del­len So­fia Vis­sa kom ut, och saj­ten The Dir­ty la­de ut snus­ki­ga chatt­med­de­lan­den som de ska ha skic­kat till varand­ra. En må­nad se­na­re gjor­de J- Lo slut.

Se­nast i ja­nu­a­ri be­rät­ta­de Jen­ni­fer att hon var sing­el och re­la­tivt nöjd med det.

– Att va­ra själv har va­rit väl­digt bra för mig. Jag kom till en punkt där jag sa till mig själv: ” Jag vill in­te ta hand om nå­gon an­nan, jag vill va­ra ensam”, sa stjärnan då.

– Just nu hål­ler jag på att ge mig in i dej­ting­värl­den igen, men jag har ing­et nytt att av­slö­ja, tilla­de sång­ers­kan.

Det be­hövs in­te, J- Lo! En bild sä­ger mer än tu­sen ord.

SI­DAN

48

"HAN ÄLS­KAR HEN­NE FORT­FA­RAN­DE" De kun­de in­te hål­la sig ifrån varand­ra! Jen­ni­fer Lo­pez och hen­nes dan­sa­re Casper Smart är åte­ri­gen ett par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.