Någ­ra som det dock är slut mel­lan för gott är Ka­ty Per­ry och John May­er. Trots du­ons evi­ga för­sök till att lap­pa ihop för­hål­lan­det gick det in­te den här gång­en. Ta re­da på var­för på

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

De har haft ett stor­migt av- och på- för­hål­lan­de i över två år. Men nu är det över på rik­tigt mel­lan Ka­ty Per­ry och John May­er.

– De är kla­ra med varand­ra, sä­ger en käl­la.

Sång­ers­kan Ka­ty Per­ry, 30, och sing­er- song­wri­tern John May­er, 37, träf­fa­des hös­ten 2012 och blev snabbt him­lastor­man­de kä­ra. Men det pas­sio­ne­ra­de för­hål­lan­det tog slut ba­ra någ­ra må­na­der se­na­re. Se­dan dess har stjär­nor­na dej­tat bå­de and­ra och varand­ra i oli­ka om­gång­ar. De har helt en­kelt in­te kun­nat släp­pa ta­get helt.

HÖLL I TRE MÅ­NA­DER

När pa­ret åter­före­na­des för tu­sen­de gång­en i ja­nu­a­ri kän­des det där­för in­te helt orim­ligt att det skul­le slu­ta olyck­ligt igen, vil­ket det nu allt­så ver­kar ha gjort.

– Det är över på rik­tigt nu. De är kla­ra med varand­ra, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten X17.

KA­TY KNÄCKT

Ka­ty upp­ges ha ta­git upp­brot­tet hårt. Ny­li­gen sågs hon göm­ma an­sik­tet i en kud­de på en flyg­plats i Los Angeles. En­ligt upp­gift var det John som av­slu­ta­de för­hål­lan­det.

– Han ha­de in­te till­räck­ligt star­ka käns­lor för Ka­ty. Han äls­kar hen­ne fort­fa­ran­de men är in­te kär i hen­ne läng­re, sä­ger käl­lan.

Nu åter­står det att se om det verk­li­gen är slut på rik­tigt el­ler om pa­ret hit­tar till­ba­ka till varand­ra än­nu en gång.

SI­DAN

83

Ef­ter ett fle­ra år långt och stor­migt on/ off- för­hål­lan­de har John May­er nu dum­pat Ka­ty Per­ry en gång för al­la. Ka­ty upp­ges va­ra knäckt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.