Ef­ter en svår kris ver­kar det fin­nas hopp om kärleken för Mi­ley Cyrus och Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger. Läs mer på

Veckans NU! - - NEWS - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS

När det var dags för spring bre­ak- re­sa till Mex­i­ko läm­na­de Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger flick­vän­nen Mi­ley Cyrus hem­ma för att kun­na fes­ta loss or­dent­ligt – med and­ra bru­dar!

Iden po­pu­lä­ra tu­ristor­ten Ca­bo San Lucas i Mex­i­ko var mo­del­len Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger, 21, ny­li­gen på plats för att fi­ra vår­lo­vet, el­ler spring bre­ak som det kal­las i USA. Flick­vän­nen se­dan någ­ra må­na­der till­ba­ka, Mi­ley Cyrus, 22, var dock in­te på plats, och det ut­nytt­ja­de Pa­trick till ful­lo. Han sågs näm­li­gen va­ra otro­gen mot hen­ne med två tje­jer! Ögon­vitt­nen be­rät­tar hur Pa­trick ha­de en brun­hå­rig tjejs ar­mar runt sin hals och att han även drack bo­dys­hots från hen­nes bi­ki­ni­kläd­da kropp. Den and­ra tje­jen som fick li­te väl myc­ket när­kon­takt av Pa­trick var hans ex Tay­lor Burns, som han var ihop med 2013. Tay­lor och Pa­trick kra­ma­des, tog på varand­ra och Tay­lor smor­de även in hans kropp med sol­skydds­kräm.

MI­LEY BLEV RA­SAN­DE

När ny­he­ten om Pa­tricks otro­het kom­mit ut för­sök­te han snabbt för­ne­ka att han skul­le ha gjort nå­got fel.

– Her­re­gud. Det är min bäs­ta kom­pis flick­vän. Man kan fak­tiskt ha tjej­kom­pi­sar om man är kil­le och tvärtom, skrev stjärnan på Twit­ter om hän­del­sen mel­lan ho­nom och bru­net­ten.

Mi­ley ska en­ligt upp­gift för­stås ha bli­vit ra­san­de på sin pojk­väns sned­steg.

– Hon kän­ner att han har va­rit to­talt re­spekt­lös mot hen­ne och de­ras för­hål­lan­de ge­nom att hål­la på så­där i Ca­bo, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

FÅR EN NY CHANS

Men det ver­kar som om Mi­ley har för­lå­tit Pa­trick, ef­tersom de drygt en vec­ka ef­ter Pa­tricks sex­i­ga re­sa till Mex­i­ko sågs äta mid­dag till­sam­mans på re­stau­rang­en Ki­wa­mi Sus­hi i Los Angeles.

– Pa­trick över­ta­la­de Mi­ley att för­lå­ta hen­ne ef­tersom han tror att de är själs­frän­der, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han sa att hon har hans hjär­ta i si­na hän­der och att han skul­le va­ra mi­se­ra­bel ut­an hen­ne.

SI­DAN

6

Aja ba­ja! Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger har be­dra­git flick­vän­nen Mi­ley Cyrus med in­te mind­re än två tje­jer un­der en se­mes­ter i Mex­i­ko ny­li­gen. En av dem är Pa­tricks ex Tay­lor Burns. Här syns Tay­lor och Pa­trick när de var ett par som­ma­ren 2013. "PA­TRICK FÖR­NE­KA­DE ATT HAN GJORT

NÅ­GOT FEL"

Mi­ley blev för­stås myc­ket upp­rörd och led­sen när hon fick hö­ra vad Pa­trick ha­de gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.