O tro­hets­dra­ma!

HAR EN AF­FÄR MED SIN EX­FRU

Veckans NU! - - VECKANS NU! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Det är in­te förs­ta gång­en som De­an Mcder­mott går bakom ryg­gen på sin fru To­ri Spel­ling. Den här gång­en har han le­gat med sin ex­fru.

Histo­ri­en upp­re­par sig. Nu har De­an Mcder­mott hop­pat över skak­lar­na igen. ” Be­ver­ly Hills”- stjärnan To­ri Spel­ling är såklart förkrossad.

To­ri Spel­ling, 41, och ma­ken De­an Mcder­mott, 48, har haft det job­bigt länge. Se­dan otro­hets­skan­da­len 2013 har äk­ten­ska­pet va­rit en ber­goch dal­ba­na av al­ko­hol­miss­bruk, re­hab­vis­tel­ser och tillits­pro­blem. Nu ver­kar det som om spi­ken i kis­tan är satt. En­ligt upp­gift har De­an va­rit otro­gen igen – den här gång­en med sin ex­hust­ru Ma­ry Jo Eu­sta­ce, 52.

VIL­LE TA SITT LIV

I slu­tet av 2013 ska De­an ha va­rit otro­gen mot To­ri med den då 28- åri­ga Emily Good­hand. Det upp­ges ha bli­vit bör­jan på den äk­ten­skap­li­ga kris som spe­la­des upp för öpp­na ri­då­rer i pa­rets tv- se­rie ” True To­ri”. De­an be­rät­ta­de ef­teråt att den ef­ter­föl­jan­de de­pres­sio­nen blev så kraf­tig att han pla­ne­ra­de att ta sitt eget liv.

– Jag kör­de om­kring i min bil med ett lad­dat va­pen, sa han då.

FÖR­SÖK­TE HÅL­LA UPP EN FA­SAD

Men ef­ter att De­an lagts in på re­hab för al­ko­ho­loch sex­miss­bruk ver­ka­de pa­ret, som har fy­ra barn till­sam­mans, va­ra på väg att hit­ta till­ba­ka till varand­ra. I al­la fall var det den of­fi­ci­el­la san­ning­en. I själ­va ver­ket ska De­an en­ligt nya upp­gif­ter ha haft en kär­leks­af­fär med sin ex­hust­ru Ma­ry Jo.

– To­ri är helt för­störd. Hon för­sö­ker hål­la up­pe en fa­sad, men hon vet in­te alls hur hon ska gå vi­da­re nu, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

LA­DES IN PÅ SJUK­HUS

Otro­hets­af­fä­ren ska ha på­gått se­dan bör­jan av året och ta­git hårt på stjärnan, se­dan hon fick re­da på den för någ­ra må­na­der se­dan. Ba­ra i år har To­ri förts till sjuk­hus tre gång­er på grund av kraf­ti­ga mi­gränan­fall.

– Lä­ka­re sä­ger att or­sa­ken är den stän­di­ga stress hon ut­sätts för, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

To­ri och De­an träf­fa­des när han fort­fa­ran­de var gift med Ma­ry Jo, så nu ver­kar det allt­så stå 1– 1 mel­lan de bå­da fru­ar­na i otro­hets­faj­ten.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

De­an sa­des väns­terprass­la re­dan 2013, då med den unga Emily Good­hand.

To­ri Spel­ling fick ny­li­gen re­da på att ma­ken De­an Mcder­mott ska ha va­rit otro­gen mot hen­ne igen. "TO­RI ÄR HELT

FÖR­STÖRD"

Den här gång­en är det ex­hust­run Ma­ry Jo Eu­sta­ce som är den hemliga äls­ka­rin­nan. Sam­ma kvin­na som De­an en­ligt upp­gift var otro­gen mot med To­ri för fle­ra år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.