Ba­by lyc­ka!

"VI KUN­DE IN­TE VA­RA LYCK­LI­GA­RE"

Veckans NU! - - VECKANS NU! - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

Äntligen har Justin Tim­berla­ke och Jessica Bi­el bli­vit för­äld­rar. Kol­la in de­ras lil­la god­bit på si­dan 68.

Den se­nas­te ti­den har Justin Tim­berla­ke och Jessica Bi­els äk­ten­skap ryk­tats kna­ka i fo­gar­na, men nu kom­mer gläd­jeny­he­ten som kanske kan räd­da kärleken: de har bli­vit för­äld­rar!

Ibör­jan av sep­tem­ber för­ra året togs Justin Tim­berla­ke, 34, på bar gär­ning då han dan­sa­de in­timt med en brunett på en natt­klubb. Se­dan dess har för­hål­lan­det med Jessica Bi­el, 33, sagts va­ra ska­kigt – tills nu. Den 11 april kom näm­li­gen so­nen Si­las Ran­dall till världen och ba­bylyc­kan är to­tal. Pa­rets re­pre­sen­tan­ter med­de­la­de strax för­loss­ning­en att bå­de mam­man och poj­ken mår bra och att Justin ” är i ex­tas”. Nam­net Si­las kom­mer från sång­a­rens av­lid­ne mor­far som het­te så i mel­lan­namn. Ran­dall är Jus­tins pap­pas namn – och stjär­nans eget mel­lan­namn.

"LI­VET ÄR UN­DER­BART"

Jus­tins mam­ma Lynn Har­less ut­tryc­ker på Twit­ter sin sto­ra gläd­je över att ha bli­vit far­mor.

– Min fan­tas­tis­ka son och hans vack­ra fru har gett oss den fi­nas­te pre­sen­ten i världen. Si­las Ran­dall Tim­berla­ke. Döpt ef­ter min pap­pa och min son! Li­vet är un­der­bart och vi kun­de in­te va­ra lyck­li­ga­re, skri­ver hon.

Stort grat­tis!

"DEN FI­NAS­TE PRE­SEN­TEN I VÄRLDEN"

Ef­ter en tur­bu­lent tid i äk­ten­ska­pet kom­mer nu äntligen ett gläd­je­be­sked från Justin Tim­berla­ke och Jessica Bi­el: de har bli­vit för­äld­rar!

Jessica för­sök­te länge smy­ga med att hon var gra­vid, men mot slu­tet gick ma­gen in­te att döl­ja läng­re.

I slu­tet av ja­nu­a­ri be­kräf­ta­de Justin med den här bil­den att han skul­le bli pap­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.