LIND­SAY LO­HAN I MISSHANDELSDRAMA

"HON TÅL IN­TE SIN PAP­PA"

Veckans NU! - - VECKANS NU! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over Press

Lind­say Lo­hans pap­pa Mi­chael ham­nar of­ta i trub­bel. Nu ska hust­run Ka­te Ma­jor ha at­tac­ke­rat bå­de ho­nom och so­nen Lo­gan.

Skan­dal­stjär­nan Lind­say Lo­han, 28, och hen­nes pap­pa Mi­chael, 55, har se­dan länge en minst sagt in­fek­te­rad re­la­tion. Men det är in­te ba­ra med dot­tern som Mi­chael har pro­blem. Ny­li­gen tving­a­des han i pa­nik ringa po­li­sen, ef­ter att hans hust­ru Ka­te Ma­jor, 32, sla­git ho­nom upp­re­pa­de gång­er på fyl­lan.

– Jag be­hö­ver hjälp. Min fru är full och har at­tac­ke­rat mig. Hon kom pre­cis ut från fäng­el­set, sä­ger Mi­chael un­der larm­sam­ta­let.

SKA­DA­DE BE­BI­SEN

En­ligt Mi­chael ska Ka­te även ha gett sig på pa­rets fy­ra må­na­der gam­la son Lo­gan.

– Jag tror att be­bi­sen är ska­dad. Hon slog bå­de mig och ho­nom. Jag har allt på film, sä­ger han.

Hust­run, som så sent som för någ­ra vec­kor se­dan or­di­ne­ra­des re­ha­bi­li­te­ring för sitt al­ko­hol­miss­bruk, ska för­u­tom sprit ha fått i sig ma­riju­a­na och pil­ler in­nan at­tac­ken. En­ligt Ka­te själv ska brå­ket ha ut­lösts av att Mi­chael an­kla­gat hen­ne för otro­het och ta­git stryp­grepp på hen­ne. Dess­utom ska hon ha för­sökt över­ta­la den tvåå­ri­ge so­nen Lan­don att stäl­la sig på hen­nes si­da.

– Hon för­sö­ker få ho­nom att sä­ga att jag har sla­git hen­ne. Hon är ga­len och ett fyl­lo, sä­ger Mi­chael.

"MIN PAP­PA ÄR EN FÖR­LO­RA­RE"

Mi­chael var gift med Lind­says mam­ma Di­na Lo­han mel­lan 1985 och 2005. De fick fy­ra dött­rar till­sam­mans, varav Lind­say är den älds­ta. Hon och fa­dern har haft en an­strängd re­la­tion i många år.

– Hon tål ho­nom in­te, sä­ger en käl­la.

Bland an­nat ska Mi­chael ha sålt pri­va­ta te­le­fon­sam­tal mel­lan ho­nom och Lind­say till skval­ler­saj­ter.

– Min pap­pa är en så­dan för­lo­ra­re. Han be­hö­ver en in­struk­tions­bok för hur man är pap­pa, har stjärnan skri­vit på Twit­ter.

Lind­say Lo­hans pap­pa Mi­chael och hans hust­ru Ka­te Ma­jor har brå­kat – och det re­jält. Det he­la ut­myn­na­de i ett slags­mål och ett sam­tal till po­li­sen. ” Min fru är full och har at­tac­ke­rat mig”, sä­ger Mi­chael i larm­sam­ta­let.

Lind­say har se­dan länge en in­fek­te­rad re­la­tion med sin pap­pa. ” Han är en för­lo­ra­re”, har hon skri­vit på Twit­ter.

"HON ÄR GA­LEN

OCH ETT FYL­LO"

Ka­te har va­rit i trub­bel med po­li­sen förr. 2014 åk­te hon fast för ratt­fyl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.