PÅ'T IGEN! ASHTON & MI­LA SKAF­FAR BA­BY NUMMER TVÅ

Veckans NU! - - VECKANS NU! - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS

Lyc­kan är obe­skriv­lig för skå­di­sar­na Ashton Kut­cher och Mi­la Ku­nis som in­te ba­ra gift sig – ut­an även job­bar på att utö­ka fa­mil­jen!

Ien in­ter­vju i tv- pro­gram­met ” The La­te la­te show with Ja­mes Cor­den” ny­li­gen be­kräf­ta­de Mi­la Ku­nis, 31, att hon och pojk­vän­nen Ashton Kut­cher, 37, gift sig. Ak­tri­sen höll näm­li­gen på att för­sä­ga sig to­talt när hon skul­le pra­ta om Ashton och bör­ja­de sä­ga or­det ” ma­ke” in­nan hon ändrade sig till ” Ashton”. När pro­gram­le­da­ren frå­ga­de om hon var gift sva­ra­de Mi­la ” kanske” var­på han såg att hon bar en stor vig­sel­ring på väns­ter ringfinger.

– Kol­la, de är gifta! Mr & Mrs Kut­cher, sa Ja­mes till pu­bil­ken, som brast ut i jubel.

"ÄR I SJUN­DE HIM­LEN"

Mi­la och Ashton väl­kom­na­de dot­tern Wy­att i sep­tem­ber för­ra året, och de vill gär­na ha en till snart. Spe­ci­ellt nu när de äntligen har gift sig. En­ligt käl­lor har de re­dan på­bör­jat job­bet för att bli gra­vi­da igen.

– De är lyck­li­ga­re än nå­gon­sin. De för­sö­ker och hop­pas på en pojke, Mi­la skul­le vil­ja ha en li­ten mi­ni- Ashton, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Att utö­ka fa­mil­jen är prio nummer ett. De är i sjun­de him­len och de tyc­ker att li­vet blir bätt­re och bätt­re för var­je dag som går.

Så gul­ligt!

"DE HOP­PAS PÅ

EN POJKE"

Hur­ra! Mi­la Ku­nis och Ashton Kut­cher är redo för ett barn till att för­gyl­la si­na liv med!

I sep­tem­ber fick Mi­la och Ashton dot­tern Wy­att.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.