KIM KAR­DASHI­ANS STO­RA SORG

"HON KUN­DE IN­TE SLU­TA GRÅ­TA"

Veckans NU! - - MIX -

Kim Kar­dashi­an vill ing­et hell­re än att bli gra­vid igen. Där­för blev hon helt knäckt av det be­sked som hon ny­li­gen fick av sin lä­ka­re.

In­te ens gla­mou­rö­sa su­per­kän­di­sar slipper un­dan li­vets mör­ka si­dor. Tv- stjärnan Kim Kar­dashi­an, 34, och ma­ken Ka­nye West, 37, har på sisto­ne gjort allt för att skaf­fa ett sys­kon till snart tvåå­ri­ga dot­tern North West som föd­des som­ma­ren 2013. – De vill verk­li­gen ha ett till barn, sä­ger en käl­la. Men trots att pa­ret, en­ligt egen ut­sa­go, har sex ” minst 500 gång­er om da­gen” har Kims ef­ter­läng­ta­de gra­vi­di­tet lå­tit vän­ta på sig. För att få hjälp vän­de sig stjär­nor­na ny­li­gen till en fer­ti­li­tets­ex­pert. Där fick de det be­sked de all­ra minst vil­le ha.

– Hon har en de­fekt på liv­mo­dern som gör att

hon kan dö om hon skaf­far fler barn, sä­ger käl­lan.

PRO­BLEM EF­TER FÖR­LOSS­NING­EN

I ett av­snitt av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” be­rät­tar Kim själv om de me­di­cins­ka pro­blem som gör att hon in­te kan få fler barn ut­an att ris­ke­ra sitt eget liv på grund av ett till­stånd där mo­derka­kan väx­er ihop med liv­mo­dern. Pro­ble­men ska ha upp­stått i sam­band med föd­seln av dot­tern North.

– Det värs­ta sce­na­ri­ot är att jag ef­ter föd­seln skul­le be­hö­va ta bort he­la liv­mo­dern med risk för mitt liv, för­kla­rar hon.

"JAG KLA­GA­DE SÅ MYC­KET"

Kims lä­ka­re har en­ligt upp­gift sagt att det in­te finns nå­got hopp om en lyc­kad gra­vi­di­tet och där­för re­kom­men­de­rat hen­ne att hit­ta en sur­ro­gat­mam­ma om North ska få ett sys­kon. Det ska ha ta­git hårt på

Hon och ma­ken Ka­nye West har se­dan föd­seln av dot­tern North West som­ma­ren 2013 gjort allt för att skaf­fa ett till barn – men ut­an re­sul­tat. "DE VILL VERK­LI­GEN HA ETT TILL BARN" Bland an­nat har Kim be­rät­tat att pa­ret har mas­sor av sex för att öka chan­ser­na för ett sys­kon till North. ” Vi lig­ger med varand­ra typ 500 gång­er om da­gen”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.