"HON DRIC­KER SPRIT VAR­JE DAG"

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Jessica Simp­sons livs­stil är allt an­nat än häl­so­sam. En­ligt upp­gift le­ver sång­ers­kan på al­ko­hol och re­cept­be­lag­da pil­ler.

– Om hon fort­sät­ter så­här kom­mer hon att dö, sä­ger en ex­pert.

Hon gör allt för att upp­rätt­hål­la den fläck­fria fa­mil­je­fa­sa­den. Sång­ers­kan Jessica Simp­son, 34, ströss­lar so­ci­a­la me­di­er med kär­leks­ful­la bil­der på hen­ne, ma­ken Eric John­son, 35, och bar­nen Ace, 1, och Max­well John­son, 3. Men bakom ku­lis­ser­na mår stjärnan väl­digt då­ligt.

– Hon är sön­der­stres­sad och på grän­sen till en kol­laps, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en The Na­tio­nal Enqui­rer.

En­ligt upp­gift har hon pro­blem med bå­de al­ko­hol

och re­cept­be­lag­da ta­blet­ter.

SLUDD­RA­DE I IN­TER­VJU

I mars gjor­de Jessica en tv- in­ter­vju un­der ett Teen Vo­gue- eve­ne­mang. Men nå­got var in­te som det skul­le. Sång­ers­kan upp­träd­de för­vir­rat och sludd­ra­de. – Hon ver­ka­de va­ra väl­digt be­ru­sad, sä­ger en käl­la. Den pin­sam­ma in­ter­vjun kom som en chock för många av Jes­si­cas fans – men in­te för de som står hen­ne nä­ra. En­ligt upp­gift har stjär­nans familj och vän­ner länge oro­at sig för hen­nes häl­sa.

– Hon äter ingen­ting men hin­kar i sig sprit var­je dag. Det är som upp­lagt för ka­ta­strof, sä­ger käl­lan.

TAR ADHD- TA­BLET­TER

Det de­struk­ti­va be­te­en­det ska va­ra en kom­bi­na­tion av Jes­si­cas stres­si­ga var­dag och hen­nes strä­van ef­ter en slim­mad kropp.

– Hon bör­ja­de ban­ta ef­ter att hon fött Ace, och hon har nått sin mål­vikt för länge se­dan men vill än­då in­te slu­ta. Hon har bör­jat ta ADHD- ta­blet­ter för att gå ner i vikt, sä­ger en käl­la.

RIS­KE­RAR ÖVERDOS

Nu var­nar ex­per­ter för att sång­ers­kans ex­tre­ma me­to­der kan va­ra livs­far­li­ga.

– Att kom­bi­ne­ra den ty­pen av pil­ler med al­ko­hol är som att tän­da en tänd­stic­ka nä­ra en gasläcka. Det är med and­ra ord ex­tremt far­ligt. Om hon fort­sät­ter så­här kom­mer hon att dö, sä­ger lä­ka­ren Stu­art Fi­scher en­ligt Na­tio­nal Enqui­rer.

"HON ÄR SÖN­DER­STRES­SAD"

JESSICA SIMP­SON NÄ­RA SAM­MAN­BROTT Un­der en tv- in­ter­vju ny­li­gen

ver­ka­de stjärnan up­pen­bart be­ru­sad. Jessica Simp­sons helyl­le­fa­sad har ra­sat. Nu kom­mer upp­gif­ter om att stjärnan har pro­blem med bå­de al­ko­hol och re­cept­be­lag­da pil­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.