CHRIS SKÄM­MER BORT DOT­TERN

ROYAL­TY LE­VER KUNG­LIGT

Veckans NU! - - MIX - Av: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS

Li­vet har plöts­ligt ta­git en helt ny vänd­ning för bad­boy­en Chris Brown som har bli­vit far­sa. Nu gör han allt för den lil­la flic­kan.

Ba­ra vec­kor har gått se­dan Chris Brown, 26, fick ve­ta att han är pap­pa till en nu tio må­na­der gam­mal flic­ka. Ny­he­ten kom som en chock, in­te minst för flick­vän­nen Kar­rue­che Tran, 26, som ome­del­bart dum­pa­de sång­a­ren. Dot­tern, som he­ter Royal­ty, har snabbt bli­vit Chris ögon­sten och en­ligt upp­gift tar han nu igen all för­lo­rad tid och skäm­mer bort hen­ne som om det in­te fanns nå­gon mor­gon­dag. En­dast det bäs­ta är gott nog för den lil­la flic­kan, an­ser stjär­nan. In­te minst när det kom­mer till vad hon har på sig.

– Han skic­kar hen­ne klä­der i över­flöd och små skor från Ni­ke, sä­ger en in­si­der till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

STOR­SLA­GEN FÖ­DEL­SE­DAGS­FEST

Om knappt två må­na­der fyl­ler Royal­ty ett år och en­ligt upp­gift pla­ne­rar Chris att ord­na ett oför­glöm­ligt fö­del­se­dags­ka­las för hen­ne. – Han vill ord­na en rik­tig brak­fest, fylld med allt som en li­ten prin­ses­sa kan öns­ka sig, sä­ger en an­nan käl­la.

FLYT­TAR IHOP MED MAM­MAN

Chris sägs va­ra be­redd att gö­ra vad som helst för Royal­ty och nu är han re­do att ta näs­ta steg med hen­nes mam­ma Nia Guz­man- Amey, 31. Stjär­nan vill att hon och dot­tern ska flyt­ta in hos ho­nom.

– Chris vill att de ska upp­fost­ra Royal­ty till­sam­mans. Det är vik­tigt för ho­nom att han och Nia har en så gott som per­fekt re­la­tion ef­tersom han vill att dot­tern ska få en bra upp­växt, sä­ger en käl­la och tilläg­ger:

– Han vet av egen er­fa­ren­het hur svårt och smärt­samt det kan va­ra när man in­te har två för­äld­rar i sam­ma hem och det vill han in­te ut­sät­ta Royal­ty för.

Sam­ti­digt sägs sång­a­ren för­sö­ka vin­na till­ba­ka Kar­rue­che. Frå­gan är om hon är su­gen på att de­la hus med Chris dot­ter och hen­nes mam­ma? Fort­sätt­ning föl­jer…

"HAN TAR IGEN ALL FÖR­LO­RAD TID" Chris Brown har fått en ny kär­lek i sitt liv: dot­tern Royal­ty. Ny­li­gen vi­sa­de sång­a­ren för förs­ta gång­en upp en bild på sig och flic­kan till­sam­mans. Nu sägs han va­ra be­redd att gö­ra vad som helst för hen­ne.

När Chris fick re­da på ny­he­ten var Royal­ty re­dan nio må­na­der gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.