KÄR­LEK­SLYC­KA I KRAS! EM­MA STO­NE ÄR SING­EL

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Nu för­lo­rar vi näs­tan hop­pet om kärleken. En­ligt upp­gift har Em­ma Sto­ne och Andrew Gar­fi­eld gjort slut!

Skå­di­sar­na Em­ma Sto­ne, 26, och Andrew Gar­fi­eld, 31, träf­fa­des un­der in­spel­ning­en av ” The Ama­zing Spi­der- Man” för tre år se­dan och blev ett par strax där­på. Men på sisto­ne har de in­te setts till­sam­mans alls. När Em­ma dök upp ut­an ka­val­jer på Oscars­ga­lan i mars sat­te skvall­ret om ett upp­brott igång. Nu ver­kar det allt­så som att olyckskor­par­na ha­de rätt. En­ligt käl­lor har Em­ma och Andrew be­stämt sig för att ta en pa­us från varand­ra på obe­stämd tid. Och al­la vet ju hur det bru­kar slu­ta…

JOB­BET KOM EMEL­LAN

En­ligt upp­gift var det tids­brist och di­stans som sat­te spi­ken i kis­tan. Andrew be­fin­ner sig mitt up­pe i in­spel­ning­en av fil­men ” Si­lence” i Tai­wan, me­dan Em­ma är hem­ma i USA och job­bar.

– Bå­da är sla­var un­der si­na ar­bets­sche­man. Vid den här ti­den i fjol dis­ku­te­ra­de de gif­ter­mål. Nu har de ta­git en pa­us, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

Vi hål­ler tum­mar­na för att de hit­tar till­ba­ka till varand­ra!

Ef­ter tre års för­hål­lan­de ver­kar det va­ra över mel­lan sö­ta skå­di­sar­na Em­ma Sto­ne och Andrew Gar­fi­eld. En­ligt upp­gift blev de­ras späc­ka­de sche­man till slut för myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.