GWEN STE­FA­NI AD­OP­TE­RAR!

"FA­MIL­JEN BLIR ÄNTLIGEN KOM­PLETT"

Veckans NU! - - MIX - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Som ensam tjej i fa­mil­jen tyc­ker Gwen Ste­fa­ni att det ibland blir li­te väl grab­bigt. Nu tän­ker hon änd­ra på det ge­nom att ad­op­te­ra en flic­ka!

Sång­ers­kan Gwen Ste­fa­ni, 45, vet att hon är för gam­mal för att bli gra­vid. Men läng­tan ef­ter ett barn till är så stor att ar­tis­ten nu till­sam­mans med ma­ken Ga­vin Ross­da­le, 47, be­stämt sig för att ad­op­te­ra, och helst ska det va­ra en tjej.

– Hon vill ha en mi­ni- me, av­slö­jar en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Gwen och Ga­vin har se­dan ti­di­ga­re sö­ner­na Kingston, 8, Zu­ma, 6, och Apol­lo, 1.

– Hon äls­kar si­na poj­kar mer än någon­ting an­nat, men hon vill ad­de­ra li­te fe­mi­ni­ni­tet till fa­mil­jen, sä­ger käl­lan.

"SÅ MÅNGA BARN"

En­ligt upp­gift har Gwen re­dan på­bör­jat pro­ces­sen och har kon­takt med fle­ra ad­op­tions­by­rå­er i Eu­ro­pa.

– Det finns så många barn i världen som be­hö­ver ett kär­leks­fullt hem. Det här är helt rätt sak att gö­ra för dem, sä­ger käl­lan. Pa­ret hop­pas kun­na ad­op­te­ra i slu­tet av året. – Då kom­mer de­ras familj äntligen bli kom­plett, sä­ger käl­lan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

Se­nast Gwen var gra­vid var i bör­jan av för­ra året då hon bar på Apol­lo. Den här gång­en vill stjärnan dock va­ra sä­ker på att det blir en flic­ka och väl­jer ad­op­tion.

Ba­bylyc­ka! Nu ska No Doubt- sång­ers­kan Gwen Ste­fa­ni utö­ka bar­naska­ran från tre till fy­ra. Här syns stjärnan med so­nen Apol­lo. "DET HÄR ÄR HELT RÄTT SAK

ATT GÖ­RA"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.