Ef­ter fle­ra må­na­der av tiss­lan­de och tass­lan­de om att Gwy­neth Pal­trow dejtar en mörk­hå­rig hunk har de äntligen fång­ats på bild till­sam­mans. Vec­kans NU! har gi­vet­vis al­la smas­ki­ga de­tal­jer om dej­ten.

Veckans NU! - - VECKANS NU! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Vår­käns­lor­na sprud­lar i La­la- land! Gwy­neth Pal­trow ver­kar till ex­em­pel lyck­ligt ny­för­äls­kad i sin pojk­vän Brad Fal­chuk. Nu har pa­ret fång­ats på bild ihop för förs­ta gång­en.

Det har vis­kats om skå­di­sen Gwy­neth Pal­trow, 42, och ” Glee”- ska­pa­ren Brad Fal­chuk, 44, ett bra tag nu. Än­da se­dan Gwyneths upp­brott från Cold­play- sång­a­ren Chris Mar­tin, 28, för­ra året när­ma­re be­stämt. Men först nu kom­mer bil­der på det hemliga pa­ret.

Gwy­neth träf­fa­de Brad för förs­ta gång­en re­dan 2010, då hon gäst­spe­la­de i ” Glee”. Re­la­tio­nen bör­ja­de som pro­fes­sio­nell men ef­ter att stjärnan ha­de med­ver­kat yt­ter­li­ga­re fy­ra gång­er i tv- se­ri­en ska käns­lor­na mel­lan dem ha växt fram. På den ti­den var bå­da gifta på an­nat håll så det he­la stan­na­de vid en flört, men nu går det in­te läng­re att ta mis­te på de­ras käns­lor.

"AL­LA I HOL­LY­WOOD VET"

Det var un­der skå­de­spe­la­ren Robert Dow­ney Jr: s 50- års­fest som du­on gjor­de en­tré till­sam­mans för förs­ta gång­en. Brad la de­monst­ra­tivt ar­men om Gwyneths mid­ja in­nan de gick in i fest­lo­ka­len.

– De dejtar öp­pet, men bakom stäng­da dör­rar. Al­la i Hol­ly­wood vet att de är ihop, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

Brad skil­de sig från sin ex­hust­ru Su­zan­ne i mars 2013. Han har två barn från det äk­ten­ska­pet. Gwy­neth har dot­tern App­le, 10, och so­nen Mo­ses, 9, med ex­ma­ken Chris.

"DE TRÄF­FA­DES NÄR BÅ­DA VAR GIFTA"

Gwy­neth Pal­trow har dej­tat ” Glee”- ska­pa­ren Brad Fal­chuk i smyg i fle­ra må­na­der. Un­der en privat Hol­ly­wood­fest ny­li­gen fång­a­des stjär­nor­na på bild ihop för förs­ta gång­en.

Gwy­neth skilj­de sig från ex­ma­ken Chris Mar­tin för­ra året. De har bar­nen App­le och Mo­ses till­sam­mans.

De träf­fa­des när Gwy­neth med­ver­ka­de i någ­ra av­snitt av ” Glee” 2010. Här ses hon i en scen till­sam­mans med skå­di­sen Matthew Mor­ri­son, 36.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.