Nå­gon som snart kan få det rik­tigt hett om öro­nen är Justin Bie­ber. Han sägs näm­li­gen dej­ta bå­de Ken­dall Jen­ner och Hai­ley Bald­win sam­ti­digt – ett upp­lägg som tje­jer­na in­te är helt nöj­da med.

MO­NO­GA­MI ÄR BA­RA SÅÅ 2014…

Veckans NU! - - VECKANS NU! - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Var­för nöja sig med en när man kan få två? Popstjär­nan Justin Bie­ber tar till­fäl­let i akt och är ihop med två tje­jer sam­ti­digt: kom­pi­sar­na Ken­dall Jen­ner och Hai­ley Bald­win!

På so­ci­a­la me­di­er har man den se­nas­te ti­den kun­nat föl­ja 21- åri­ge Justin Bie­ber och 19- åri­ga Ken­dall Jen­ners re­la­tion. Upp­gif­ter om att de skul­le va­ra ett par är en­vi­sa, och nu kom­mer en ovän­tad twist på kär­leks­hi­sto­ri­en: Justin sägs även dej­ta Ken­dalls BFF Hai­ley Bald­win, 18!

– Ken­dall går med på i stort vad som helst, ef­tersom hon är be­satt av Justin, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Hon ser mel­lan fing­rar­na med att Justin hoo­kar upp med and­ra tje­jer mitt fram­för ögo­nen på hen­ne.

Men rik­tigt så en­kelt är det in­te…

LYX­IG SE­MES­TER

Att bå­de äta ka­kan och ha den kvar ver­kar fun­ka för Justin, ef­tersom han syns med bå­de Ken­dall och Hai­ley dag­li­gen. Vid ny­år bjöd Hai­ley med Justin på hen­nes fa­miljs vin­ter­se­mes­ter på den ex­o­tis­ka ön Turks- och Cai­cos i Västin­di­en. Och på Co­achella­fes­ti­va­len ny­li­gen sågs Justin hänga med Ken­dall.

ETT HÅRT UL­TI­MA­TUM

När Bie­ber vil­le att Hai­ley skul­le va­ra med dem på fes­ti­va­len fick Ken­dall en­ligt upp­gift ett svart­sju­ke­ut­brott. Det gick dock in­te för sig och Bie­ber ställ­de ett ul­ti­ma­tum.

– Justin sa åt hen­ne på skar­pen – an­ting­en får han ha sitt ha­rem el­ler så kan hon dra, sä­ger käl­lan.

Men Ken­dall tän­ker in­te släp­pa Biebs i förs­ta ta­get.

– Hon ser Justin som sin fram­ti­da ma­ke. Hon tyc­ker att de har nå­got spe­ci­ellt, me­dan med Hai­ley hand­lar det ba­ra om sex, sä­ger käl­lan.

Vi får väl se vem som slut­li­gen vin­ner kam­pen om Bie­ber!

"AN­TING­EN FÅR HAN HA SITT HA­REM EL­LER

SÅ KAN HON DRA"

Win- win!

Man kan in­te få allt, bru­kar det he­ta. Det stäm­mer dock in­te när det gäl­ler Justin Bie­ber, som dejtar två tje­jer sam­ti­digt: mo­del­ler­na tilli­ka vän­ner­na Hai­ley Bald­win och Ken­dall Jen­ner.

Justin är en vän till Ken­dalls familj, så de har hängt i fle­ra år och ses of­ta. Nu har de fal­lit för varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.