Svet­tigt vär­re är det mel­lan nykära Tay­lor Swift och Cal­vin Har­ris som in­te gör an­nat än lig­ger när de ses. Den som lätt blir ge­ne­rad bör blun­da på si­dan 46.

Veckans NU! - - VECKANS NU! - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS

Snac­ka om lyc­ko­kast! Tay­lor Swift och nye pojk­vän­nen Cal­vin Har­ris är ny­för­äls­ka­de och den sex­u­el­la spän­ning­en mel­lan dem är skåll­het!

Det sa ba­ra klick mel­lan sång­ers­kan Tay­lor Swift, 25, och dj: n Cal­vin Har­ris, 31, när de bör­ja­de träf­fas. De se­nas­te må­na­der­na har de bå­da stjär­nor­na um­gåtts kon­stant och det är in­te ba­ra var­dags­li­vet som de nju­ter av – i sov­rum­met går det ock­så vilt till! En­ligt käl­lor har Tay­lor och Cal­vin ett så bra sex­liv att de knappt läm­nar säng­en.

– Cal­vin kom­mer hem till Tay­lor och de sit­ter och pra­tar el­ler ser på film, men sa­ker och ting het­tar till gans­ka om­gå­en­de, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Ing­en av dem får spe­ci­ellt myc­ket sömn ef­tersom de har sex he­la ti­den. Om de in­te be­hö­ver job­ba da­gen ef­ter so­ver de länge och när de vak­nar kör de igång igen.

"EN PER­FEKT BLAND­NING"

Tay­lor tyc­ker att Cal­vin är den per­fek­ta man­nen ef­tersom han har fle­ra av hen­nes ex bäs­ta egen­ska­per.

– Han är en per­fekt bland­ning av hen­nes fö­re det­ta kil­lar. Cal­vin har John May­ers sex­u­el­la ut­strål­ning, Har­ry Sty­les charm, Ja­ke Gyl­len­haals hjär­ta och Tay­lor Laut­ners kropp, sä­ger käl­lan.

Och när tur­tur­du­vor­na in­te ses är det hett än­då – i tan­kar­na.

– Tay­lor tyc­ker att Cal­vin är så otro­ligt sex­ig. Han är den snyg­gas­te man­nen hon nå­gon­sin va­rit med. Hon bru­kar ha helt gal­na sex­fan­ta­si­er om ho­nom när de in­te är med varand­ra. Hon är öp­pen för att tes­ta nya sa­ker ba­ra på grund av att Cal­vin får hen­ne att kän­na sig trygg, av­slö­jar käl­lan.

Hot, hot, hot!

Jag har en

idé. Har du ma­jon­näs

hem­ma?

"HON ÄR ÖP­PEN FÖR ATT TES­TA NYA SA­KER" Too damn hot! Cal­vin Har­ris och Tay­lor Swift har det så pass här­ligt i säng­hal­men att de lig­ger jämt. "Tay­lor tyc­ker att Cal­vin är så otro­ligt sex­ig", sä­ger en in­si­der. OBS! Bil­den är ett montage.

Sång­få­geln och dj: n har dej­tat i någ­ra må­na­der. Du­on vi­sa­de sig till­sam­mans förs­ta gång­en i bör­jan av april när de ha­de va­rit på en spel­ning med ban­det Haim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.