HÄR TAR RI­HAN­NA KO­KA­IN!

"HON KOM­MER ATT SLU­TA SOM WHIT­NEY HOUSTON"

Veckans NU! - - VECKANS NU! - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Ri­han­na + Co­achel­la = hårt fes­tan­de. Det är känt se­dan länge. Nu an­kla­gas den 27- åri­ga sång­ers­kan för att ha ta­git tunga dro­ger un­der fes­ti­va­len som ny­li­gen hölls i Ka­li­for­ni­en. En vi­deo som posta­des på Instagram – och snabbt ra­de­ra­des – vi­sar hur Ri­han­na ser ut att hål­la i ett vitt rör och an­ting­en rul­la en jo­int el­ler hac­ka upp li­nor av vad som tros va­ra ko­ka­in. Strax där­på ser man hur stjärnan hål­ler för sin nä­sa.

– Det ser de­fi­ni­tivt ut som att hon tar ko­ka­in, sä­ger en käl­la.

"ÄR BA­RA MA­RIJU­A­NA"

Men Ri­han­na själv för­ne­kar be­stämt att hon skul­le ha snor­tat nå­got un­der fes­ti­va­len. I ett in­lägg på Instagram er­kän­ner sång­ers­kan istäl­let ut­an om­svep att hon rökt ma­riju­a­na, och att det är det som syns på vi­de­on.

– Vil­ken idi­ot som helst kan se att det är en van­lig jo­int och in­te koks jag tar, skri­ver hon.

Det här är in­te förs­ta gång­en som Ri­han­na om­ges av ko­ka­in­ryk­ten un­der Co­achella­fes­ti­va­len. År 2012 pub­li­ce­ra­de hon själv en bild där hon hac­ka­de upp li­nor av ett vitt pul­ver på en mans hu­vud.

FAN­SEN ORO­LI­GA

Sång­ers­kans drog­pro­blem upp­ges nu va­ra vär­re än nå­gon­sin. Ri­ri ska bå­de ta ma­riju­a­na och ko­ka­in re­gel­bun­det. Nu oro­ar sig hen­nes fans.

– Hon är il­la ute. Om hon in­te skär­per sig kom­mer hon att slu­ta som Whit­ney Houston, skri­ver en per­son på Instagram.

Sång­ers­kan har ti­di­ga­re kri­ti­se­rats för att ro­man­ti­se­ra dro­ger.

– Jag bryr mig in­te ett skit om vad folk tyc­ker, kont­ra­de hon då.

Par­ty­bru­den Ri­han­na bru­kar in­te hym­la med att hon rö­ker ma­riju­a­na. Nu har ett film­klipp läckt ut där sång­ers­kan upp­ges ta ko­ka­in.

– Hon är il­la ute, sä­ger en käl­la.

"JAG BRYR MIG IN­TE ETT SKIT OM VAD FOLK TYC­KER" Ri­han­na är en rik­tig par­ty­brud och hon stic­ker in­te un­der stol med att hon tar sig en jo­int då och då. Den här gång­en är det dock be­tyd­ligt tyng­re dro­ger som stjärnan miss­tänks ha ta­git.

Sång­ers­kan ro­a­de sig kung­ligt un­der fes­ti­va­len och bryd­de sig in­te om att folk fo­to­gra­fe­ra­de.

På ett nytt vi­de­oklipp från Co­achella­fes­ti­va­len

ver­kar hon snor­ta ko­ka­in. Nu oro­ar sig stjär­nans fans

för att hon är il­la ute.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.