GWYNETHS HE­TA FLÖRT MED ASHTON

"MI­LA BLEV HELT RA­SAN­DE"

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS, BULLS

Man ska pas­sa sig för att för­sö­ka ta and­ras kil­lar. Men det ver­ka­de Gwy­neth Pal­trow in­te bry sig nämn­värt om un­der en kän­dis­fest ny­li­gen. Stjärnan gjor­de näm­li­gen allt för att rag­ga upp Ashton Kut­cher – trots att Mi­la Ku­nis ock­så var där.

Un­der en kän­di­stät fest i Ma­li­bu, ut­an­för Los Angeles ska Gwy­neth Pal­trow, 42, ny­li­gen ha ställt till med dra­ma­tik. Skils­mäs­san från ex­et Chris Mar­tin, 38, ha­de pre­cis gått ige­nom och skå­de­spe­lers­kan kän­de sig oö­ver­vin­ner­lig. Up­pen­bar­li­gen, ef­tersom hon gav sig på hun­ki­ge Ashton Kut­cher, 37 – mitt fram­för ögo­nen på hans kär­lek Mi­la Ku­nis, 31.

– Mi­la blev helt ra­san­de, sä­ger en per­son som ska ha be­vitt­nat flör­ten till tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

KO­KA­DE PÅ IN­SI­DAN

En­ligt upp­gift be­höll Mi­la lug­net när Gwy­neth gick fram till Ashton, trots att hon ko­ka­de på in­si­dan. Pa­ret, som en­ligt ryk­ten gif­te sig i slu­tet av för­ra året, dök upp på fes­ten till­sam­mans, me­dan Gwy­neth gjor­de en­tré på egen hand. Av pojk­vän­nen Brad Fal­chuk, 44, syn­tes in­te ett spår. Un­der kväl­len höll hon sig he­la ti­den nä­ra Ashton. Folk ska till och med ha re­a­ge­rat på att hon var så ef­ter­häng­sen.

MI­LA ÄR FÖR­ÖD­MJU­KAD

Trots att Ashton in­te bryd­de sig nämn­värt om Gwyneths iv­ri­ga ragg­nings­för­sök ska Mi­la ha bli­vit väl­digt upp­rörd.

– Hon kom­mer in­te lå­ta Gwy­neth kom­ma un­dan med det här. Hon kän­ner sig för­öd­mju­kad, sä­ger en käl­la.

"HON HÄNG­DE EF­TER HO­NOM"

Dra­ma, dra­ma, dra­ma! Gwy­neth Pal­trow upp­ges ha ställt till med trub­bel i Ashton Kut­chers för­hål­lan­de med Mi­la Ku­nis. En­ligt upp­gift för­sök­te hon att rag­ga upp skå­de­spe­la­ren un­der en fest ny­li­gen – mitt fram­för ögo­nen på Mi­la, som ska ha bli­vit ra­san­de.

Mi­la och Ashton har va­rit till­sam­mans se­dan 2012 och ver­kar fort­fa­ran­de va­ra näs­tan ir­ri­te­ran­de nykära i varand­ra.

Gwyneths pojk­vän Brad Fal­chuk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.