KU­NIS AN­KLA­GAS FÖR KYCKLINGSTÖLD

Veckans NU! - - NEWS -

In­te nog med Gwy­neth- dra­ma­ti­ken, Mi­la har ock­så ett an­nat pro­blem att tän­ka på. Ny­li­gen blev hon näm­li­gen stämd på 42 000 kro­nor för att ha stu­lit en kyck­ling som barn i Ukrai­na. Kvin­nan bakom stäm­ning­en he­ter Kristi­na Ka­ro och häv­dar att hon och stjärnan var bäs­ti­sar för 25 år se­dan och att Mi­la då ska ha snott en av hen­nes fa­vo­rit­kyck­ling­ar från en bond­gård. I an­mä­lan upp­ger Katarina att hon har tving­ats att gå i te­ra­pi ef­ter den trau­ma­tis­ka hän­del­sen.

– Jag ber om ur­säkt till den här kvin­nan, sä­ger Mi­la en­ligt saj­ten TMZ. I en vi­deo som saj­ten pub­li­ce­rat ger även Ashton sin syn på sa­ken.

– Det är helt sjukt att Mi­la ska ha snott en kyck­ling från en per­son som var en må­nad gam­mal vid till­fäl­let, sä­ger han skämt­samt.

Gwyneths skils­mäs­sa från ex­et Chris Mar­tin, 38, gick ige­nom ti­di­ga­re i år. Det ska ha va­rit strax ef­teråt som hon la in en stöt på Ashton.

Trots att Ashton in­te flör­ta­de till­ba­ka ska Mi­la ha upp­fat­tat si­tu­a­tio­nen som job­big. ” Hon kom­mer in­te lå­ta Gwy­neth kom­ma un­dan med det här”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.