KOL­LE­GOR­NAS AT­TACK MOT "AVENG­ERS"- SKÅ­DI­SEN: "SCAR­LETT ÄR EN HO­RA!"

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Det gäl­ler att tän­ka sig för vad man sä­ger – sär­skilt om man blir fil­mad sam­ti­digt. Den läx­an fick Chris Evans och Je­re­my Ren­ner lä­ra sig när de skäm­ta­de osmak­ligt om Scar­lett Jo­hans­son ny­li­gen.

Ien upp­märk­sam­mad vi­deo går skå­de­spe­lar­na Chris Evans, 33, och Je­re­my Ren­ner, 44, till at­tack mot ” Aveng­ers”- kol­le­gan Scar­lett Jo­hans­son, 30. – Hon är en slam­pa, sä­ger Je­re­my i klip­pet. – Jag skul­le pre­cis sä­ga nå­got i den sti­len. Hon är en kom­plett ho­ra. Hon ba­ra flör­tar med al­la, sä­ger Chris och skrat­tar.

"DET ÄR SEX­IS­TISKT"

Kil­lar­na syf­tar allt­så på Scar­letts ka­rak­tär Black Wi­dow i ” Aveng­ers”- fil­mer­na, som sö­ker en re­la­tion med de bå­da män­nens roll­fi­gu­rer. Re­ak­tio­ner­na ef­ter vi­de­oklip­pet lät in­te vän­ta på sig.

– Nu tror poj­kar att det är okej att för­ned­ra kvin­nor, även som ett skämt, skri­ver en an­vän­da­re på Twit­ter.

– Det är väl­digt sex­is­tiskt av dem att sä­ga så, skri­ver en an­nan.

BAD OM UR­SÄKT

Ef­ter den mas­si­va kri­tik­stor­men gick de bå­da skå­de­spe­lar­na ut och bad om ur­säkt of­fent­ligt.

– Vi ut­tryck­te oss väl­digt omo­get och pro­vo­ce­ran­de och vi ber om ur­säkt om vi har så­rat nå­gon, sä­ge Chris.

– Det var in­te me­ning­en att det skul­le upp­fat­tas som se­ri­öst på nå­got sätt, tilläg­ger Je­re­my.

Skå­de­spe­lar­na Chris Evans och Je­re­my Ren­ner är ak­tu­el­la med den nya ” Aveng­ers”- fil­men. Un­der en in­ter­vju ny­li­gen ut­tryck­te de sig minst sagt klum­pigt när de kal­la­de mot­spe­lers­kan Scar­lett Jo­hans­sons roll­ka­rak­tär för ho­ra.

"HON FLÖR­TAR

MED AL­LA" Scar­lett spe­lar rol­len som Black Wi­dow i fil­men, en ka­rak­tär som flör­tar med bå­de Chris och Je­re­mys roll­fi­gu­rer.

Det he­la slu­ta­de med att kil­lar­na tving­a­des gå ut med en of­fent­lig ur­säkt. ” Det var in­te me­ning­en att det skul­le upp­fat­tas som se­ri­öst på nå­got sätt”, sä­ger de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.