KIMS GAL­NA SMALDIET "HJÄL­PER MIG ATT BLI GRA­VID"

Veckans NU! - - MIX -

Kim Kar­dashi­an har ald­rig hym­lat om att hon är mån om sitt ut­se­en­de och att hon käm­par för att gå ner i vikt. Nu av­slö­jar re­a­li­ty­stjär­nan ex­akt hur hon äter för att se ut som hon gör.

Det finns en upp­sjö av di­e­ter och bant­nings­me­to­der där ute, och Kim Kar­dashi­an, 34, är en av dem som pro­vat fle­ra sätt för att få dröm­krop­pen. I en in­ter­vju ny­li­gen av­slö­ja­de ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjärnan sitt nya sätt att äta för att und­vi­ka att läg­ga på sig någ­ra ex­tra­ki­lon.

– Jag och Ka­nye har bör­jat träf­fa en di­e­tist som änd­rar vårt matsche­ma var ti­on­de dag, be­rät­tar Kim i tid­ning­en Haar­per’s Ba­zaar och fort­sät­ter:

– Ka­nye hål­ler alltid på med nå­gon form av di­et. Han äls­kar att äta häl­so­samt.

BE­RO­EN­DE AV SÖT­NINGS­ME­DEL

Så ex­akt vad slin­ker ner för Kim när det kom­mer till mat?

– Till fru­kost äter jag ägg­rö­ra, gröt el­ler en pro­te­in sha­ke med frukt. Vi har en kock som kom­mer hem till oss var­je dag och la­gar mat. Han pla­ne­rar var­je mål, be­rät­tar Kim och fort­sät­ter:

– Till lunch bru­kar det of­tast bli fisk el­ler kyck­ling med grön­sa­ker. Om jag be­hö­ver en soc­ker­kick bru­kar jag äta jord­nöts­smör el­ler man­delsmör.

"VI HAR EN EGEN KOCK" Nu av­slö­jar Kim Kar­dashi­an ex­akt vad hon stop­par i sig för att få den krop­pen hon har. En­ligt hen­ne själv är det ett strikt kost­sche­ma som gäl­ler.

Kim, som be­und­ras för si­na välsvar­va­de kur­vor, har alltid va­rit öp­pen med si­na oli­ka di­e­ter och att hon vill gå ner i vikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.