XTINAS RUMPCHOCK!

"JAG ÄLS­KAR MI­NA NYA KUR­VOR"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS, GETTY IMA­GES

Hol­ly­wood­stjär­nor­nas bak­de­lar jä­ser som ald­rig förr. Se­nast i ra­den att ha­ka på den fyl­li­ga tren­den är Christi­na Agui­le­ra!

Sång­ers­kan Christi­na Agui­le­ras kropp har för­änd­rats en hel del ge­nom åren. Of­tast har det hand­lat om att den 34- åri­ga stjär­nans vikt har pend­lat upp och ner, men nu ver­kar hon ha pum­pat upp sin rum­pa på konst­gjord väg. När Xti­na ny­li­gen gjor­de en­tré på rö­da mat­tan i Las Ve­gas var det hen­nes nya for­mer som fick mest upp­märk­sam­het.

– Det gick in­te att und­vi­ka att tit­ta på hen­nes fyl­li­ga bak, sä­ger en käl­la som var på plats en­ligt blog­ga­ren Pe­rez Hil­ton.

HAR IN­JI­CE­RAT FETT

En­ligt upp­gift har stjärnan ta­git fett från and­ra de­lar av krop­pen och in­ji­ce­rat det i ba­ken för en fyl­li­ga­re look. – Christi­nas bak­del är orim­ligt stor och rund för hen­nes nät­ta kropp, sä­ger plastik­ki­rur­gen Ant­ho­ny Youn en­ligt saj­ten Pop Dust och fort­sät­ter:

– Jag miss­tän­ker att hon har lå­tit ut­fö­ra ett bra­si­li­anskt rumplyft. Det ser fan­tas­tiskt ut!

"ALLTID VA­RIT PLATT"

Se­dan Christi­na slog ige­nom i bör­jan av 2000- ta­let har hon spor­tat en hel del oli­ka looks, in­te minst när det kom­mer till kropps­for­men.

– Jag har alltid va­rit platt, så jag upp­skat­tar min nya pu­ti­ga rum­pa. Jag tyc­ker att mitt själv­för­tro­en­de har växt ju äld­re jag har bli­vit. Jag äls­kar mi­na kur­vor, sa hon för någ­ra år se­dan.

Se­dan dess har bak­de­len dock bli­vit åt­skil­li­ga stor­le­kar stor­le­kar stör­re. För­hopp­nings­vis är stjärnan nöjd nu!

"FOLK KUN­DE IN­TE LÅ­TA BLI

ATT TIT­TA"

Sång­ers­kan Christi­na Agui­le­ra har alltid haft en gans­ka blyg­sam bak­del…

… där­för blev många för­vå­na­de när hon ny­li­gen änt­ra­de rö­da mat­tan med den här pu­ti­ga loo­ken. ” Hon har för­mod­li­gen gjort ett bra­si­li­anskt rump­flyft”, sä­ger en ex­pert.

När Xti­na slog ige­nom var hon tonåring och väl­digt petite.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.