"ONE TREE HILL"- SKÅ­DI­SEN SOP­HIA BUSH I TÅ­RAR STJÄR­NANS EX­POJK­VÄN DÖD I JORD­BÄV­NING

Veckans NU! - - BILDEXTRA! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Den fa­sans­ful­la jord­bäv­ning­en i Ne­pal ny­li­gen har kostat tu­sen­tals män­ni­skor li­vet – bland an­nat skå­di­sen Sop­hia Bus­hs ex­pojk­vän.

Ny­li­gen drab­ba­des Kat­man­du­om­rå­det i Ne­pal av en kraf­tig jord­bäv­ning, som nåd­de upp till 7,8 på rich­terska­lan. En­ligt upp­gift dog fle­ra tu­sen per­so­ner i skal­vet, och än­nu fler ska­da­des. Jord­bäv­ning­en led­de ock­så till kraf­ti­ga la­vi­ner, bland an­nat vid Mount Eve­rest där minst 18 per­so­ner upp­ges ha om­kom­mit. En av dem är Goog­le­che­fen Dan Fre­din­burg, som fram till för­ra året ha­de ett för­hål­lan­de med ” One tree hill”stjärnan Sop­hia Bush, 32. Han blev 33 år.

STAR­TAT IN­SAM­LING

Pa­ret var till­sam­mans i ett år och gjor­de slut i feb­ru­a­ri 2014. Re­la­tio­nen tog slut på grund av bå­das fullspäc­ka­de ar­bets­sche­man men de fort­sat­te att va­ra nä­ra vän­ner. Nu går Sop­hia ut på Instagram och hyl­lar den avl­di­ne ex­pojk­vän­nen:

– Det finns inga ord. I dag för­sö­ker jag ploc­ka upp bi­tar­na av mitt hjär­ta som har gått sön­der i många små bi­tar, jag kom­mer tro­li­gen ald­rig att hit­ta al­la. I dag har jag, pre­cis som många and­ra av mi­na kä­ra, för­lo­rat en otro­lig vän, bör­jar hon in­läg­get, och fort­sät­ter: – Han var en av mi­na fa­vo­rit­per­so­ner på jor­den. Han var en av de störs­ta kär­le­kar­na i mitt liv. Han var en av mi­na bäs­ta vän­ner. Han var en otro­lig bror, en strå­lan­de in­gen­jör, och en jäk­ligt bra man. Jag är helt förkrossad, men sam­ti­digt så otro­ligt tack­sam för att ha fått kän­na ho­nom och äls­kat ho­nom.

Sop­hia har även star­tat en in­sam­ling i Dans min­ne för att hjäl­pa jord­bäv­ning­ens of­fer. Den har hit­tills har dra­git in över 100 000 kro­nor.

"JAG ÄR TACK­SAM ÖVER ATT HA FÅTT

ÄLS­KA HO­NOM" ” One tree hill”- skå­di­sen Sop­hia Bush är ut­om sig av sorg ef­ter att ex­pojk­vän­nen tilli­ka Goog­le­che­fen Dan Fre­din­burg har av­li­dit i en la­vino­lyc­ka till följd av den enor­ma jord­bäv­ning­en i Ne­pal ny­li­gen.

Sop­hia och Dan blev ett par 2013 och gjor­de slut i feb­ru­a­ri för­ra året. Ef­ter upp­brot­tet ska de ha fort­satt va­ra nä­ra vän­ner.

Dan var en hän­gi­ven fri­lufts­män­ni­ska och ha­de be­sti­git fle­ra av värl­dens högs­ta berg. ” Han dog när han gjor­de det han äls­kar mest”, skri­ver hans sys­ter på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.