LEO LE­TAR TJE­JER PÅ TIN­DER

PASS PÅ, DICAPRIO ÄR PÅ JAKT!

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Just nu är det väl­digt po­pu­lärt att le­ta ef­ter en po­ten­ti­ell part­ner – el­ler ett gam­malt he­der­ligt ligg – på nä­tet. Ap­par och hem­si­dor finns det gott om, och en av mö­tes­plat­ser­na he­ter Tin­der. Vi har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om att bland an­nat ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjärnan Scott Di­sick tes­tat ap­pen, men nu har ing­en mind­re än skå­di­sen Le­o­nar­do Dicaprio, 40, bör­jat rag­ga in­ten­sivt där! En­ligt upp­gift går stjärnan un­der nam­net Le­o­nard och har bli­vit be­satt av le­ta bru­dar på det sät­tet.

– Han har in­te va­rit på någ­ra dej­ter än, men han kol­lar in ut­bu­det, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne.

HAR EN PLAN B

Leo ryk­ta­des ti­di­ga­re i år dej­ta sång­ers­kan Ri­han­na, 26, men de ha­de ald­rig nå­gon se­ri­ös re­la­tion. Tur för Leo ef­tersom han nu le­tar kvinn­folk på an­nat håll än IRL.

– Leo sä­ger att det fak­tiskt är jät­te­många kän­di­sar som tes­tar Tin­der. Det är van­li­ga­re än vad man tror, sä­ger käl­lan.

Hit­tar hun­ken ing­en flick­vän på nä­tet har han en plan B: Justin Bie­ber.

– Le­o­nar­do vet att Justin häng­er med mas­sor av mo­del­ler he­la ti­den, så de har up­pen­bar­li­gen myc­ket ge­men­samt, sä­ger käl­lan.

Nu åter­står ba­ra frå­gan: Skul­le du swi­pea ja om du hit­ta­de oss på Tin­der, Leo?

Al­la sätt är bra ut­om de då­li­ga, bru­kar det he­ta. Det tar nu skå­di­sen Le­o­nar­do Dicaprio till va­ra på och tes­tar dej­ting­ap­pen Tin­der!

Le­o­nar­do Dicaprio är su­gen på att hit­ta en ny flick­vän. Var han har vänt sig? Till den po­pu­lä­ra dej­ting­ap­pen Tin­der!

"HAN KOL­LAR IN UT­BU­DET"

8 892 km bort

se ut. En­ligt uppSå­här skul­le Le­os pro­fil på Tin­der kun­na gift går han un­der täck­nam­net "Le­o­nard".

I fil­men "The Wolf of Wall Stre­et" spe­lar Leo en rik­tig par­ty­kil­le…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.