EF­TER BA­RA NIO MÅ­NA­DER… NIK­KI & IAN HAR GIFT SIG

Veckans NU! - - MIX -

Skå­di­sar­na Nik­ki Reed och Ian So­mer­hal­der har lo­vat varand­ra evig tro­het! Vec­kans NU! har bil­der­na från bröl­lo­pet.

Det går un­dan i sväng­ar­na för det gul­li­ga skå­dis­pa­ret Nik­ki Reed, 26, och Ian So­mer­hal­der, 36. De flyt­ta­de ihop ef­ter tre vec­kor, för­lo­va­de sig ef­ter ett halv­år och nu har de bli­vit man och hust­ru. Stjär­nor­na träf­fa­des för­ra som­ma­ren och har va­rit oskilj­ak­ti­ga se­dan dess.

– De är så lyckliga till­sam­mans och tyc­ker att allt känns rätt. De­ras fa­mil­jer äls­kar varand­ra och det fanns ing­en an­led­ning att vän­ta, sä­ger en käl­la en­ligt E! News.

VIG­SEL BLAND BER­GEN

En­ligt upp­gift väx­la­de pa­ret ring­ar un­der en in­tim

Det går un­dan i sväng­ar­na för skå­di­sar­na. De har ba­ra va­rit till­sam­mans i nio må­na­der ce­re­mo­ni i sol­ned­gång­en up­pe bland ber­gen i San­ta Mo­ni­ca ny­li­gen. När­va­ra­de gjor­de de­ras fa­mil­jer och när­mas­te vän­ner.

– Jag har ald­rig träf­fat två per­so­ner som pas­sar bätt­re ihop än Nik­ki och Ian. De är som gjor­da för varand­ra och al­la äls­kar att se dem till­sam­mans. Jag kan in­te fö­re­stäl­la mig ho­nom med nå­gon an­nan, sä­ger Ians ” Vam­pie di­a­ri­es” ­kollega Kat Gra­ham.

NIKKIS AND­RA ÄK­TEN­SKAP

På den sto­ra da­gen ha­de Nik­ki på sig en lång spets­klän­ning, gjord av de­sig­nern Clai­re Pet­ti­bo­ne, me­dan Ian sat­sa­de på hel­vit ko­stym. Bil­der från bröl­lo­pet har pub­li­ce­rats på Twit­ter. Ian själv be­skrev si­na käns­lor på för­hand så­här: – Den vack­ras­te mor­go­nen nå­gon­sin. Nik­ki har ti­di­ga­re va­rit gift med sång­a­ren

"DE ÄR SOM GJOR­DA FÖR VARAND­RA"

Det gul­li­ga Hol­ly­wood­pa­ret Nik­ki Reed och Ian So­mer­hal­der har gjort slag i sa­ken och gift sig!

Nik­ki var iklädd en spe­ci­al­de­sig­nad klän­ning från Clai­re Pet­ti­bo­ne och Ian spor­ta­de hel­vit ko­stym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.