EX­POJK­VÄN­NENS SVEK MOT EM­MA STO­NE "HON KOM­MER ALD­RIG KUN­NA FÖR­LÅ­TA HO­NOM"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Hol­ly­wood ska­ka­des av be­ske­det att Em­ma Sto­ne och Andrew Gar­fi­eld ha­de av­slu­tat sin re­la­tion. Nu kan Vec­kans NU! av­slö­ja den smut­si­ga san­ning­en bakom upp­brot­tet.

Det kom som en chock för många när Em­ma Sto­ne, 29, och Andrew Gar­fi­eld, 31, gjor­de slut. De unga skå­di­sar­na ver­ka­de ju så lyckliga till­sam­mans. Men nu kom­mer upp­gif­ter om att det var otro­het som fick för­hål­lan­det att spric­ka.

– Andrew träf­fa­de en tjej i en bar och gick hem med hen­ne. Det var ett en­gångs­ligg och han ång­rar sig. Em­ma är förkrossad och kom­mer ald­rig att kun­na för­lå­ta ho­nom, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

BE­RÄT­TA­DE SJÄLV

För att räd­da för­hål­lan­det val­de skå­de­spe­la­ren att ome­del­bart be­rät­ta om sned­ste­get för flick­vän­nen, men han fick in­te den re­spons han ha­de hop­pats på. En­ligt upp­gift gjor­de Em­ma slut di­rekt, ef­tersom hon kän­ner att hon ald­rig kom­mer att kun­na li­ta på Andrew igen. Pa­ret, som ha­de va­rit ihop i över tre år, de­la­de fle­ra bo­stä­der till­sam­mans. Nu le­tar Em­ma ef­ter ett eget boende.

– Hon har re­dan packat al­la si­na sa­ker och le­tar ef­ter ett nytt hem i Los Angeles. Det är fruk­tans­värt för hen­ne att gå runt och va­ra om­gi­ven av sa­ker som på­min­ner om ho­nom, sä­ger käl­lan.

HAN BÖ­NAR OCH BER

En­ligt upp­gift trod­de Andrew länge att Em­ma skul­le för­lå­ta ho­nom. När stjärnan in­såg att så in­te var fal­let blev han ock­så förkrossad. Men trots att Andrew har bö­nat och bett väg­rar Em­ma ta till­ba­ka ho­nom.

– Hon vet att de in­te kan va­ra med varand­ra var­je se­kund och or­kar in­te gå runt och oroa sig för att han ska va­ra otro­gen igen, sä­ger käl­lan.

Vil­ket trå­kigt slut på en av Hol­ly­woods gul­li­gas­te kär­leks­sa­gor!

"HAN LÅG MED EN AN­NAN TJEJ"

Ef­ter tre år till­sam­mans har Em­ma Sto­ne och Andrew Gar­fi­eld gjort slut. An­led­ning­en upp­ges va­ra otro­het.

Em­ma ska nu va­ra förkrossad och på vild jakt ef­ter ett eget boende. ” Hon har re­dan packat al­la si­na sa­ker”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.