STJÄR­NOR­NA MÖR­DA­DES AV FANS

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Grän­sen mel­lan dyr­kan och be­satt­het kan va­ra hår­fin. Fa­na­tis­ka fans har alltid fun­nits – men vis­sa är vär­re än and­ra. Vec­kans NU! har kart­lagt kän­di­sar­na som har dö­dats av gal­na be­und­ra­re.

På mor­go­nen den 8 de­cem­ber 1980 kom­mer fo­to­gra­fen An­nie Leibovitz, idag 65, till The Be­at­les- med­lem­men John Len­nons lä­gen­het i Da­ko­ta Buil­ding i New York för att ta bil­der på ho­nom och flick­vän­nen Yo­ko Ono, idag 82. Ef­ter att fo­to­gra­fe­ring­en är av­slu­tad går pa­ret ut till den li­mousin som står och vän­tar. På vägen stan­nar de och skri­ver au­to­gra­fer till fans som har sam­lats ut­an­för hu­set. En av dem är den då 25- åri­ge sä­ker­hets­vak­ten Mark Da­vid Chap­man, idag 60. Han har med sig ett ex­em­plar av ski­van ” Doub­le fan­ta­sy” och räc­ker den till John, som sig­ne­rar den. Ef­teråt frå­gar John ” Är det allt du vill ha?” var­på Mark nic­kar. Ögon­blic­ket fång­as på bild av en fo­to­graf på plats.

LEN­NON SKJUTS I RYG­GEN

Sam­ma kväll åter­vän­der Yo­ko och John till Da­ko­ta Buil­ding. De kli­ver ur sin li­mousin ute på ga­tan istäl­let för att åka in på in­ner­går­den. Ba­ra någ­ra me­ter där­i­från, i skug­gor­na av den sto­ra valv­por­ten, står Mark gömd. John släng­er ett öga på ho­nom när han går för­bi. Strax ef­teråt av­los­sar Mark fem skott mot Johns rygg sam­ti­digt som han skri­ker sång­a­rens namn.

– Jag är skju­ten, kvi­der John till re­cep­tio­nis­ten in­nan han fal­ler ihop.

Sam­ti­digt lyc­kas port­vak­ten Jo­se Per­do­mo ska­ka pi­sto­len ur Marks hand och kas­ta iväg den. Mör­da­ren tar av sig sin hatt och rock och sät­ter sig på trot­to­ar­kan­ten.

– Vet du vad du har gjort? skri­ker Jo­se var­på Mark sva­rar: – Ja, jag sköt just John Len­non. I poc­ket­bo­ken han har i han­den, J. D. Saling­ers ” Räd­da­ren i nö­den”, har han skri­vit ” Det­ta är min för­kla­ring”. När John an­län­der till sjuk­hu­set har hans hjär­ta re­dan stan­nat. Stjärnan an­das in­te läng­re. I 20 mi­nu­ter för­sö­ker lä­kar­na räd­da hans liv, men ut­an re­sul­tat. Han för­kla­ras död kvart över el­va på kväl­len, 40 år gam­mal.

"VILL IN­TE BLI EN DÖD HJÄL­TE"

Tre da­gar ti­di­ga­re har stjärnan gett vad som ska vi­sa sig bli hans all­ra sista in­ter­vju, med jour­na­lis­ten Jo­nat­han Cott på tid­ning­en Rol­ling Sto­ne. John har

Ibland går fa­na­tis­men för långt. Det finns fle­ra ex­em­pel på kän­di­sar som har mör­dats av gal­na be­und­ra­re. John Len­non är den mest kän­da av dem. Han sköts till döds på öp­pen ga­ta av Mark Da­vid Chap­man 1980.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.