SKÅ­DI­SENS LÄNG­TAN BLEV FÖR STOR AN­NE HAT­HA­WAY AD­OP­TE­RAR!

Veckans NU! - - MIX - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS, BULLS

” In­ter­stel­lar”- stjärnan An­ne Hat­ha­way kän­de att det sak­na­des nå­got i li­vet – ett barn. Där­för ska nu hon och ma­ken Adam Shul­man utö­ka fa­mil­jen från två till tre!

An­ne Hat­ha­way, 32, har spe­lat många rol­ler i sin kar­riär, och nu är hon på väg att ta sig an den störs­ta av dem al­la: rol­len som mam­ma! An­ne är gift med pro­du­cen­ten Adam Shul­man, 34, se­dan tre och ett halvt år till­ba­ka och de har en­ligt upp­gift alltid läng­tat ef­ter en li­ten knodd, men har haft svå­rig­he­ter att bli gra­vi­da. Där­för har de nu be­stämt sig för att ad­op­te­ra och är re­dan igång med pro­ces­sen.

– An­ne är ner­vös, men jät­te­glad. Hon kan knappt tro att en be­bis snart är verk­lig­het och in­te ba­ra en fan­ta­si, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne.

SKIF­TAT FO­KUS

An­nes kar­riär har nått stor­slag­na höj­der se se­nas­te åren. Bland an­nat vann hon för ” Les Misé­ra­bles” en Oscar för bäs­ta kvinn­li­ga bi­roll 2013, men nu är hon redo att fo­ku­se­ra på kar­riä­ren.

– Jag har haft ett mål de se­nas­te tolv åren: job­ba, job­ba, job­ba. Nu har jag bör­jat sä­ga: skaf­fa barn, skaf­fa barn, skaf­fa barn, be­rät­ta­de An­ne för ett år se­dan.

En­ligt upp­gift pla­ne­rar An­ne och Adam även att flyt­ta till­ba­ka till New York från Los Angeles, ef­tersom An­ne är upp­vux­en på Man­hat­tan och trivs bäst där.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "DE HAR HAFT SVÅRT ATT BLI GRA­VI­DA"

Två blir tre! Skå­di­sen An­ne Hat­ha­way och ma­ken Adam Shul­man skaf­far barn! Här syns de med en god väns be­bis.

An­ne har en­ligt upp­gift länge läng­tat ef­ter en li­ten ba­by, men har haft svårt att bli gra­vid på na­tur­lig väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.