Bru­ce t alar ut!

KIM KAR­DASHI­ANS PAP­PA TA­LAR UT:

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Ryk­te­na var san­na – Bru­ce Jen­ner är kvin­na.

Han har hål­lit hemligheten in­om sig he­la li­vet. Nu av­slö­jar Bru­ce Jen­ner allt om sitt köns­byte.

– Jag kan in­te lju­ga läng­re, sä­ger han.

Ef­ter åra­tal av spe­ku­la­tio­ner har Kim Kar­dashi­ans pap­pa Bru­ce Jen­ner, 65, äntligen ta­lat ut om sin köns­kor­ri­ge­ring. – Min hjär­na är myc­ket mer kvinn­lig än man­lig. I allt vä­sent­ligt är jag kvin­na, sä­ger stjärnan till re­por­tern Di­a­ne Sawy­er, 69.

I den upp­märk­sam­ma­de in­ter­vjun, den sista med Bru­ce som man, be­rät­tar den fö­re det­ta id­rotts­stjär­nan att han un­der många år har käm­pat med sin kön­si­den­ti­tet.

– Jag ser det så­här – Bru­ce lju­ger alltid. Han har he­la sitt liv lju­git om vem han är. Och jag kan in­te gö­ra det läng­re, sä­ger han.

FA­MIL­JEN STÖT­TAR

Re­dan i slu­tet av 80- ta­let var Bru­ce på väg att ge­nom­gå sin för­vand­ling. Då tog han kvinn­li­ga

"JAG VAR LIV­RÄDD ATT BE­RÄT­TA FÖR BAR­NEN"

könshormoner un­der fem år. Men den gång­en av­bröts be­hand­ling­en ef­tersom han in­te kän­de sig redo att av­slö­ja hemligheten för si­na nä­ra och kä­ra.

– Jag var liv­rädd för att be­rät­ta det för bar­nen. De var de en­da jag bryd­de mig om. Jag vil­le in­te så­ra dem, be­rät­tar Bru­ce.

Men stjärnan ha­de in­te be­hövt oroa sig. Ef­ter det käns­lo­sam­ma av­slö­jan­det har he­la fa­mil­jen slu­tit upp bakom ho­nom.

– Jag har kun­nat kal­la ho­nom min man i 25 år och mi­na barns far, nu kan jag ock­så kal­la ho­nom min hjäl­te, skri­ver ex­hust­run Kris Jen­ner, 59, på Twit­ter.

– Det är in­te alltid lätt men vi stöt­tar dig oav­sett vad. Din är­lig­het har öpp­nat dör­rar för and­ra, skri­ver dot­tern Kim Kar­dashi­an, 34.

VAR EN MACHO­MAN

Bru­ce be­rät­tar i in­ter­vjun att han har iden­ti­fi­e­rat sig som kvin­na så länge han kan min­nas. Un­der sin fram­gångs­ri­ka id­rotts­kar­riär som ti­o­kam­pa­re od­la­de sång­a­ren en macho­bild av sig själv, som in­te stäm­de över­ens med hur han kän­de sig på in­si­dan. Han sä­ger ock­så att fle­ra av hans dött­rar har kom­mit på ho­nom med att klä sig i kvin­noklä­der, men hål­lit det hem­ligt för om­värl­den för hans skull. Kim ska ha va­rit den som va­rit all­ra mest stöt­tan­de.

– Hon har va­rit den som har va­rit lät­tast att pra­ta med, sä­ger Bru­ce.

Un­der in­ter­vjun med­ver­ka­de ock­så Bru­ces barn Burt, 36, Ca­sey, 35, Bran­don, 33 och Bro­dy, 31. De gav sin syn på fa­derns av­slö­jan­de.

– När jag fick ve­ta föll allt på plats. Pap­pa

"BRU­CE HAR ALLTID VA­RIT

KVIN­NA"

för­kla­ra­de för mig att han in­te ska klä ut sig till kvin­na, ut­an att han äg­nat he­la sitt liv åt att klä ut sig till man. Al­la egen­ska­per som jag äls­ka­de med Bru­ce kom­mer hon ock­så att ha, sä­ger Bro­dy Jen­ner, 31.

VIL­LE TA SITT LIV

Ef­ter av­slö­jan­det har kär­leks­hyll­ning­ar­na ström­mat in till Bru­ce. Världen över har han hyl­lats för sitt mod. Men det har in­te alltid va­rit en­kelt. 2014 ope­re­ra­de han bort sitt adams­äpp­le. Ef­teråt läck­te bil­der ut i ame­ri­kans­ka me­di­er. Det tog så hårt på stjärnan att han över­väg­de att ta sitt liv.

– Jag kän­de att det skul­le va­ra den lät­tas­te ut vägen, men se­dan in­såg jag att jag vill se hur den här histo­ri­en slu­tar, av­slö­jar han och fort­sät­ter:

– Jag ska ing­en­stans. Kvin­nan jag ska bli har alltid fun­nits in­om mig. Jag är fort­fa­ran­de sam­ma per­son.

Kim Kar­dashi­ans pap­pa Bru­ce Jen­ner har äntligen be­kräf­tat ryk­te­na om att han är trans­sex­u­ell. Så­här såg Bru­ce ut när han

vi­sa­de sig of­fent­ligt för förs­ta gång­en

ef­ter in­ter­vjun.

Bru­ce har se­dan barns­ben ve­tat att han egent­li­gen är kvin­na. Un­der sin kar­riär som fri­id­rot­ta­re fick han en macho­stäm­pel som han in­te alls triv­des med.

På so­ci­a­la me­di­er har Bru­ces nä­ra och kä­ra hyl­lat hans be­slut. Bland and­ra styv­dot­tern Kim Kar­dashi­an skri­ver om hans mod.

Det var stjärn­re­por­tern Di­a­ne Sawy­er som fick gö­ra in­ter­vjun där stjärnan av­slö­ja­de sin hem­lig­het.

Ex­hust­run Kris Jen­ner ska ha ve­tat om Bru­ce könstill­hö­rig­het än­da se­dan de bör­ja­de dej­ta.

He­la fa­mil­jen Kar­dashi­an upp­ges va­ra stöt­tan­de ef­ter det sto­ra av­slö­jan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.