Kärleken kros­sad!

JUSTIN HA­DE SVÅRT ATT HÅL­LA TAS­SAR­NA BOR­TA…

Veckans NU! - - NEWS - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS

Åh nej, Ari­a­na Gran­de och Big Se­an har gjort slut. An­led­ning­en sta­vas Justin Bie­ber.

De som ver­ka­de så kä­ra! Ari­a­na Gran­de och Big Se­an har gjort slut. Och an­led­ning­en till det choc­ke­ran­de upp­brot­tet sta­vas Justin Bie­ber…

Islu­tet av april kom ny­he­ten om att sång­ers­kan Ari­a­na Gran­de, 21, och rap­pa­ren Big Se­an, 27, ha­de gjort slut. Du­on fat­ta­de tyc­ke för varand­ra när de gjor­de mu­sik­sam­ar­be­ten och de blev blixt­för­äls­ka­de i varand­ra. Ef­ter åt­ta må­na­der har de dock gått skil­da vägar. Or­sa­ken är en­ligt dem själ­va kroc­kan­de ar­bets­sche­man.

– De tog det här be­slu­tet ef­tersom de­ras bå­da tur­né­er skul­le ha hål­lit isär dem i över ett år. De bryr sig väl­digt myc­ket om varand­ra och kom­mer att fort­sät­ta va­ra vän­ner, sä­ger stjär­nor­nas re­pre­sen­tan­ter till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

EN SEN­SU­ELL KRAM

Men att det skul­le ha va­rit jobb som kom i vägen för Ari­a­na och Big Se­ans för­hål­lan­de är en­ligt upp­gift in­te he­la san­ning­en. När Ari­a­na upp­träd­de i Ing­elwood, Ka­li­for­ni­en, som en del av sin ” The Ho­ney­moon tour” i bör­jan av april fick hon be­sök på scen av Justin Bie­ber, 21. Me­dan de sjöng en låt till­sam­mans blev de unga stjär­nor­na gans­ka när­gång­na, och bland an­nat gav Justin Ari­a­na en sen­su­ell kram bak­i­från. Nu pe­kas Jus­tins be­te­en­de mot ” Bang bang”- sång­ers­kan ut som bo­ven i dra­mat, ef­tersom Big Se­an ska ha bli­vit ur­sin­nig av hans upp­trä­dan­de.

– Se­an är skitsur. Han fat­tar att det var en show, men han gil­la­de in­te hur Justin tog på Ari­a­na. Han tyc­ker Justin är all­de­les för kax­ig och bor­de ta ett steg till­ba­ka, sä­ger en käl­la.

"SE­AN ÄR SKITSUR" Justin Bie­ber ver­kar stän­digt ha ett fing­er med i spe­let bland Hol­ly­woods brut­na kär­leks­hi­sto­ri­er. Nu an­kla­gas den här in­ti­ma om­fam­ning­en på Ari­a­na Gran­des kon­sert va­ra or­sa­ken till upp­brot­tet mel­lan hen­ne och Big Se­an!

Det var un­der en kon­sert i Ing­lewood som Ari­a­na tog upp Justin på scen för att sjunga med hen­ne. Men när pojk­vän­nen Big Se­an fick se du­ons sen­su­el­la sam­spel blev han en­ligt upp­gift ur­sin­nig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.