Kärleken spi­rar mel­lan Cal­vin Har­ris och Tay­lor Swift – men nu har mör­ka moln dra­git in på den ro­sa him­len. Cal­vin är näm­li­gen svart­sjuk på Tay­lors gam­la flam­ma Har­ry Sty­les.

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

Även he­ta kän­dishun­kar kän­ner sig osäk­ra ibland. Frå­ga ba­ra Cal­vin Har­ris som en­ligt upp­gift är liv­rädd att flick­vän­nen Tay­lor Swift ska gå till­ba­ka till ex­et Har­ry Sty­les.

För­hål­lan­det mel­lan Tay­lor Swift, 25 och dj: n Cal­vin Har­ris, 31, blir allt mer se­ri­öst. Sam­ti­digt ho­par sig pro­ble­men för pa­ret. Ett av dem är Har­ry Sty­les, 22. Cal­vin upp­ges näm­li­gen va­ra väl­digt svart­sjuk på 25- åri­ga Tay­lors gam­la flam­ma.

– Han är in­te den svart­sju­ka ty­pen i van­li­ga fall, men Tay­lors ro­mans med Har­ry stör ho­nom verk­li­gen. Han vet hur char­mig Har­ry kan va­ra och vil­ket stort in­fly­tan­de han ha­de på Tay­lor, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

LÅG MED VARAND­RA

Har­ry och Tay­lor gjor­de slut 2013 men ver­kar in­te rik­tigt ha kun­nat släp­pa varand­ra se­dan dess. One Direc­tion- med­lem­mens för­hål­lan­de med mo­del­len Na­di­ne Le­o­pold, 21, ska till ex­em­pel ha ta­git

"CAL­VIN BAD HAR­RY ATT DRA ÅT HEL­VE­TE"

myc­ket stryk av Tay­lors stän­di­ga när­va­ro och när de gjor­de slut var sång­ers­kan in­te sen att hö­ra av sig till ex­et.

– Hon är fort­fa­ran­de svag för ho­nom och hop­pas att de kan bli till­sam­mans igen, sa en käl­la då.

En­ligt upp­gift träf­fa­des ex­pa­ret någ­ra gång­er och ska även ha hop­pat i säng strax in­nan Tay­lor träf­fa­de Cal­vin.

– När Cal­vin fick ve­ta att Tay­lor och Har­ry ha­de le­gat med varand­ra så ny­li­gen blev han oro­lig, sä­ger käl­lan.

"HAN KÄN­NER SIG HO­TAD"

Nu ska dj: n va­ra fast be­slu­ten om att hål­la Har­ry bor­ta från flick­vän­nen. Han har bett Tay­lor att bry­ta all kon­takt med ex­et och ny­li­gen ska han även ha hört av sig di­rekt till Har­ry.

– Han kän­ner sig ho­tad så han kon­tak­ta­de Har­ry och bad ho­nom att dra åt hel­ve­te, sä­ger käl­lan.

Dra­ma, dra­ma, dra­ma!

Sång­ers­kan Tay­lor Swift är drab­bad av ett an­ge­nämt pro­blem. Hon har näm­li­gen två su­per­hun­kar som slåss om hen­ne. Nå­ja, pojk­vän­nen Cal­vin Har­ris upp­ges i al­la fall va­ra mäk­ta ir­ri­te­rad på hen­nes ex Har­ry Sty­les.

Tay­lor och Cal­vin har va­rit till­sam­mans i någ­ra må­na­der och upp­ges va­ra väl­digt för­tjus­ta i varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.