Mi­ley Cyrus är van­sin­nig. Sång­ers­kans störs­ta ri­val Se­le­na Go­mez har näm­li­gen hop­pat i säng med hen­nes ex Li­am Hemsworth. Se­le­na vil­le dock häm­nas för nå­got som Mi­ley har gjort…

MI­LEY CYRUS VAN­SIN­NIG

Veckans NU! - - NEWS - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS

"DET VAR VERK­LI­GEN ETT SLAG I AN­SIK­TET FÖR MI­LEY"

Hämn­den är ljuv! Att Se­le­na Go­mez och Mi­ley Cyrus in­te är bäs­ta vän­ner har vi ve­tat länge, men när Mi­ley låg med Justin Bie­ber gav Se­le­na igen med sam­ma mynt…

Mi­ley Cyrus, 22, och jämn­gam­la Se­le­na Go­mez är bå­da be­röm­da sång­ers­kor med hor­der av kil­lar ef­ter sig. Än­då kan de en­ligt upp­gift in­te lå­ta bli varand­ras ex. När Se­le­na fick hö­ra att Justin Bie­ber, 21, ha­de le­gat med Mi­ley för­ra året blev Se­le­na ga­len av ils­ka. Se­dan dess har de bå­da stjär­nor­na va­rit bitt­ra fi­en­der. Men så kom Se­le­na på den per­fek­ta hämn­den: att hop­pa i säng med Mileys ex Li­am Hemsworth, 25!

PRA­TA­DE OM DET

En­ligt käl­lor var att snär­ja Li­am pre­cis vad Se­le­na gjor­de.

– Hon pra­ta­de om det med si­na vän­ner. Det var ba­ra ett one night stand, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

Men när ” Wrec­king ball”- sång­ers­kan fick nys om vad Se­le­na ha­de gjort ska hon ha bli­vit van­sin­nig.

– Mi­ley ha­tar Se­le­na mer än nå­gon an­nan i Hol­ly­wood, och det vet Li­am om, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Det var verk­li­gen ett slag i an­sik­tet för Mi­ley. Hon strun­tar i vem han lig­ger med, men Se­le­na är ett un­dan­tag.

Vil­ket tri­ang­eld­ra­ma! Se­le­na Go­mez har haf­fat sin är­ke­fi­en­de Mi­ley Cyrus ex Li­am Hemsworth – ba­ra för att häm­nas! Mi­ley ska näm­li­gen ha le­gat med en av sång­ers­kans fö­re det­ta pojk­vän­ner.

Li­am och Mi­ley var ett par mel­lan 2009 och 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.