” Mo­dern fa­mily”- skå­di­sen So­fia Ver­ga­ra har ham­nat i ett re­jält bråk med sin for­ne fäst­man Nick Loeb. Det blir minst sagt ägg­kast­ning på si­dan 82.

NICK LOEB STÄM­MER TV- STJÄRNAN

Veckans NU! - - NEWS - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

"Mo­dern fa­mily"- skå­di­sen So­fia Ver­ga­ra har ham­nat i blåsvä­der på grund av sin ex­fäst­man Nick Loeb. Han tyc­ker näm­li­gen att äg­gen som ak­tri­sen frös ner me­dan de var ett par är hans och ing­en an­nans!

So­fia Ver­ga­ra, 42, har alltid va­rit öp­pen med att hon har haft svårt att skaf­fa barn på na­tur­lig väg. När skå­di­sen var för­lo­vad med Nick Loeb, 39, av­slö­ja­de hon att hon ha­de lå­tit fry­sa ner si­na ägg för att kun­na bli gra­vid i fram­ti­den.

– Jag vil­le ta till va­ra på ve­ten­ska­pen. För­hopp­nings­vis är de fort­fa­ran­de frä­scha när jag tän­ker an­vän­da dem, sa stjärnan då.

Som Vec­kans NU! ti­di­ga­re rap­por­te­rat vill So­fia nu skaf­fa barn med sin nye fäst­man Joe Mang­a­ni­el­lo, 38, ge­nom att an­vän­da hen­nes frys­ta ägg, hans sper­ma och en sur­ro­gat­mam­ma.

– Det kom­mer då att bli de­ras bi­o­lo­gis­ka barn, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Now.

VIL­LE FO­KU­SE­RA PÅ KAR­RIÄ­REN

Men ex- fäst­man­nen Nick är in­te glad över Sofias be­bis­pla­ner. Ak­tri­sen frös näm­li­gen ner äg­gen me­dan hon och Nick fort­fa­ran­de var ett par och Nick har nu stämt So­fia för att hon tän­ker an­vän­da dem till­sam­mans med Joe. När ex- du­on frös ner Sofias ägg skrev de en­ligt upp­gift ett kon­trakt på att äg­gen skul­le för­stö­ras om en­de­ra part­nern dog, men det står ingen­ting om vad som skul­le hän­da om de gjor­de slut.

– Vi gjor­de slut för att So­fia var mer in­tres­se­rad av att bli känd än att skaf­fa barn. Det vik­ti­gas­te för mig var att bli gift och bil­da familj, sä­ger Nick till saj­ten Daily Mail.

Ak­tri­sen har se­dan ti­di­ga­re so­nen Ma­no­lo, 23, som hon fick till­sam­mans med sin high school sweet­he­art Joe Gon­za­lez vid 19 års ål­der.

En­ligt stäm­nings­an­sö­kan väg­rar So­fia gå med på det Nick vill gö­ra med äg­gen.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Det här är ett rik­tigt märk­ligt bråk. So­fia Ver­ga­ra har bli­vit stämd av ex­fäst­man­nen Nick Loeb för att hon vill an­vän­da de ägg som hon frös ner me­dan de var till­sam­mans.

"HON VÄG­RAR GÅ MED PÅ NICKS KRAV" So­fia har pla­ner på att an­vän­da de ner­frys­ta äg­gen till­sam­mans med sin nu­va­ran­de ma­ke Joe Mang­a­ni­el­los sper­ma för att kun­na skaf­fa barn med ho­nom ge­nom en sur­ro­gat­mam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.