BRAD & ANGELINAS SKRU­VA­DE KÄRLEKSKNEP

"HAR RÄD­DAT DE­RAS ÄK­TEN­SKAP"

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

Al­la sätt är bra ut­om de då­li­ga. Brad Pitt och Ange­li­na Jo­lie har kom­mit på ett minst sagt an­norlun­da sätt att hål­la kärleken vid liv!

Stjär­nor­na Brad Pitt, 51, och Ange­li­na Jo­lie, 39, är ett av Hol­ly­woods ab­so­lut he­tas­te par. De har hål­lit ihop i tio år, gif­te sig i fjol och har in­te mind­re än sex barn till­sam­mans. På sisto­ne har de gått ige­nom sto­ra pröv­ning­ar i och med Angelinas två can­ce­ro­pe­ra­tio­ner, men de ver­kar än­då kärare än nå­gon­sin. Så vad är hemligheten? En­ligt upp­gift är re­cep­tet på de­ras lyc­ka­de för­hål­lan­de 5: 2- di­e­ten.

"DE BE­HÖ­VER SIN EGEN­TID"

I van­li­ga fall är 5: 2- di­e­ten en kost­håll­ning som går ut på att man fas­tar två da­gar i vec­kan och äter nor­malt de and­ra fem da­gar­na. Men i det här fal­let hand­lar det in­te om nå­gon di­et i or­dets van­li­ga be­mär­kel­se, ut­an om att ” för­hål­lan­de­ban­ta”. Det he­la går ut på att Brad och Ange­li­na träf­fas fem da­gar i vec­kan och är ifrån varand­ra de re­s­te­ran­de två.

– Ti­den isär får dem att upp­skat­ta varand­ra mer. De är bå­da kre­a­ti­va per­so­ner, som be­hö­ver sin egen­tid och den här nya stra­te­gin har verk­li­gen räd­dat de­ras äk­ten­skap, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Gra­zia.

FÖR­ÄND­RA­DE ALLT

För­hål­lan­det har in­te alltid va­rit lätt för Brad och Ange­li­na. De brå­ka­de en hel del in­nan de bör­ja­de va­ra ifrån varand­ra 48 tim­mar i vec­kan. Nu upp­skat­tar de stun­der­na till­sam­mans mer.

– Det är ing­en hem­lig­het att de har en het­sig re­la­tion ibland. Nu när de ger varand­ra ut­rym­me, blir de­ras tid till­sam­mans myc­ket mer spe­ci­ell, sä­ger käl­lan.

Idén ska Ange­li­na ha kläckt ef­ter smek­må­na­den för­ra året, när pa­ret till­bring­a­de 14 da­gar i rad till­sam­mans.

– De in­såg att de­ras störs­ta pro­blem kom­mer när de är med varand­ra för myc­ket. Det blir för in­ten­sivt, sä­ger käl­lan.

"DET VAR HEN­NES IDÉ"

Brad Pitt och Ange­li­na Jo­lie har ki­lat sta­digt i tio år och ver­kar ald­rig trött­na på varand­ra. Nu av­slö­jas de­ras hemliga kärleksknep – pa­ret träf­fas ba­ra fem da­gar i vec­kan.

Att upp­fost­ra sex barn och dess­utom job­ba till­sam­mans skul­le kun­na knäc­ka vil­ket för­hål­lan­de som helst. Men med det nya upp­läg­get har Brad och Angi­es glöd väckts till liv!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.