Bru­ces man­li­ga kär­lek

Bru­ce Jen­ner gick ny­li­gen ut med att han är trans­sex­u­ell och häv­da­de sam­ti­digt att han ald­rig va­rit med en man. Men nu kom­mer upp­gif­ter om att han i hem­lig­het har dej­tat en per­son av sam­ma kön.

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Bru­ce Jen­ner, som ny­li­gen påstod att han ald­rig har va­rit med en man, ta­lar in­te rik­tigt san­ning…

Ien om­ta­lad tv- in­ter­vju med Di­a­ne Sawy­er av­slö­ja­de ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- pro­fi­len Bru­ce Jen­ner, 65, ny­li­gen att han är kvin­na, och att han i he­la sitt liv har käm­pat med sin iden­ti­tet som trans­sex­u­ell. Bru­ce be­rät­ta­de öp­pen­hjär­tigt om sin kamp, och att han re­dan på 80- ta­let på­bör­ja­de för­vand­ling­en ge­nom att ta kvinn­li­ga hor­mo­ner. När Di­a­ne frå­ga­de Bru­ce om han fö­re­drar att dej­ta kvin­nor el­ler män ha­de han ett tyd­ligt svar.

– Så vitt jag vet är jag he­te­ro­sex­u­ell. Jag har ald­rig va­rit med en man, sa stjärnan.

"DEN RIK­TI­GA BRU­CE TAR PLATS"

Det var dock in­te helt sant ef­tersom tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer nu av­slö­jar mot­sat­sen. OS- vin­na­ren har en­ligt upp­gift haft en af­fär med en man som ska ha in­träf­fat då han ny­li­gen skilt sig från and­ra fru Lin­da Thomp­son.

– Vid den ti­den, då äk­ten­ska­pet ny­li­gen ha­de kros­sats, var Bru­ce djupt för­vir­rad kring sin egen sex­u­a­li­tet, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

– Han ha­de re­dan då på­bör­jat sin för­vand­ling med bå­de klä­der och plastik­ki­rur­gi.

En­ligt käl­lan träf­fa­des Bru­ce och äls­ka­ren – som sägs ha job­bat som event­pla­ne­ra­re – någ­ra gång­er in­nan de av­slu­ta­de ro­man­sen.

– Ef­ter de­cen­ni­er av lögn­er kan den rik­ti­ga Bru­ce nu äntligen bör­ja ta plats. Om han skaf­far fler man­li­ga äls­ka­re kan ba­ra ti­den ut­vi­sa, sä­ger käl­lan.

"HAN VAR DJUPT FÖR­VIR­RAD" Bru­ce Jen­ner av­slö­ja­de ny­li­gen att han är kvin­na och hål­ler på att ge­nom­gå en livs­om­väl­van­de för­änd­ring. En­ligt ho­nom själv är han he­te­ro­sex­u­ell och har ald­rig va­rit med en man, men and­ra upp­gif­ter på­står mot­sat­sen.

En­ligt käl­lor ha­de Bru­ce en af­fär med en an­nan kil­le för fle­ra år se­dan.

Ro­man­sen ska ha in­träf­fat ef­ter att Bru­ce skilt sig från sin and­ra fru Lin­da Thomp­son.

Det var i en om­ta­lad in­ter­vju med jour­na­lis­ten Di­a­ne Sawy­er som Bru­ce av­slö­ja­de san­ning­en om sin iden­ti­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.