"JAG HAR BLI­VIT FET"

KIM KAR­DASHI­ANS VIKTCHOCK

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Kim Kar­dashi­an är be­vi­set på att fram­gångs­ri­ka su­per­stjär­nor ock­så kan ha då­ligt själv­för­tro­en­de. Ef­ter en vikt­upp­gång ny­li­gen ska stjärnan ha fått re­jä­la kom­plex för sin kropp.

Kvin­nor världen över dröm­mer om att se ut som Kim Kar­dashi­an, 34, men stjärnan själv är långt ifrån nöjd med sitt ut­se­en­de. – Jag kän­ner mig så osä­ker på min vikt. Jag vå­gar in­te ens läm­na hu­set ut­an att ha Spanx på mig, sä­ger hon i ett av­snitt av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”.

GÅTT UPP TIO KI­LO

En­ligt Kim själv har hon gått upp re­jält i vikt på kort tid. An­led­ning­en ska va­ra att hon har svårt att hål­la sig från snabb­ma­ten, sär­skilt ef­ter att en ny ham­bur­ger­re­stau­rang öpp­nat i när­he­ten av hen­nes och 37- åri­ge ma­ken Ka­nye Wests hem i Los Angeles. Stjärnan äter nu mäng­der av skräp­mat.

– Den där re­stau­rang­en har för­änd­rat mitt liv. Jag har gått upp tio ki­lo, sä­ger Kim i ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”.

HYRT PRIVAT RETUSCHÖR

Ny­li­gen läck­te ett gäng nya na­ken­bil­der på Kim ut, från en fo­to­ses­sion i ök­nen. För­mod­li­gen blev Kim in­te över­lyck­lig över det ef­tersom hon bru­kar vil­ja ha sten­koll på hur hon fram­ställs. För någ­ra år se­dan bröt hon till ex­em­pel ihop to­talt ef­ter att en fo­to­gra­fe­ring in­te gick som hon ha­de tänkt sig.

– Det blev in­te alls som de ha­de lo­vat mig. Det här gör mig rik­tigt för­ban­nad, sa hon då.

Ti­di­ga­re i år upp­ges stjärnan ha an­ställt en privat retuschör.

– Hon be­ta­lar en per­son när­ma­re en mil­jon kro­nor för att få hen­ne att se sma­la­re ut på bild. Hon är be­satt av sitt ut­se­en­de, sä­ger en käl­la en­ligt E! News.

Vi tyc­ker att du är fin som du är, Kim!

Tro det el­ler ej, men su­per­stjär­nan Kim Kar­dashi­an har sto­ra kom­plex för sin kropp. Trots att kvin­nor världen över dröm­mer om att se ut som bru­net­ten van­trivs hon med si­na kur­vor.

Bo­ven i dra­mat ska va­ra skräp­mat, i syn­ner­het den nya ham­bur­ger­re­stau­rang­en som öpp­nat i hen­nes och Ka­nye Wests kvar­ter. ” Den där re­stau­rang­en har för­änd­rat mitt liv”, sä­ger Kim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.