CA­RA

NY OVÄN­TAD KÄNDISROMANS!

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

HAR DEJ­TAT TJE­JER FÖR­UT

Ef­ter att sång­ers­kans se­nas­te pojk­vän Pa­trick ti­di­ga­re i år fång­a­des på bild när han var otro­gen med fle­ra and­ra tje­jer har Mi­ley nu be­stämt sig för att sat­sa hel­hjär­tat på det kvinn­li­ga kö­net.

– Hon har trött­nat på att dej­ta kil­lar och tyc­ker att de fles­ta av dem är svin. Hon kom­mer ald­rig att vå­ga li­ta på en kil­le igen, så nu vill hon bör­ja träf­fa tje­jer. Ca­ra lig­ger nä­ra till hands, sä­ger käl­lan.

Mi­ley själv har sagt att hon in­te vill sät­ta eti­ket­ter, var­ken på sig själv el­ler and­ra, men att hon har haft för­hål­lan­den som in­te va­rit he­te­ro­sex­u­el­la.

– Det vik­ti­gas­te är att man är sig själv och det tän­ker jag va­ra. Jag tän­ker va­ra den all­ra bäs­ta ver­sio­nen av Mi­ley Cyrus från och med nu, sa stjärnan ny­li­gen i tid­ning­en The As­so­ci­a­ted Press.

"HON HAR TRÖTT­NAT PÅ ATT DEJ­TA KIL­LAR"

Lo­ve is in the air! De två par­ty­bru­dar­na Mi­ley Cyrus och Ca­ra Delevingne är hu­vud­per­so­ner­na i Hol­ly­woods nya he­ta ro­mans. Mi­ley upp­ges i al­la fall va­ra upp över öro­nen för­äls­kad i den he­ta mo­del­len.

Pa­ret har hängt myc­ket till­sam­mans på sisto­ne och drar sig in­te för att va­ra fy­sis­ka med varand­ra.

Ca­ra dej­ta­de ti­di­ga­re sång­ers­kan St. Vin­cent, 32.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.