TACK­SAMT TRYCK

Veckans NU! - - MIX -

Po­wer­pa­ret Beyon­cé, 33, och Jay Z, 45, må va­ra su­per­stjär­nor, men någ­ra di­vor är de in­te. I al­la fall in­te om man ska tro de­ras trö­jor.

Oba­lan­sen mel­lan kö­nen i Hol­ly­woods film­in­du­stri är fort­satt stor, en­ligt en rapport från The Fe­ma­le Film­ma­kers Ini­ti­a­ti­ve. Av de hund­ra fil­mer som dra­git in mest peng­ar se­dan 2002 ha­de ba­ra 29 pro­cent en kvin­na i hu­vud­rol­len. Skärpning, Hol­ly­wood!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.