B

Veckans NU! - - MIX -

rad Pitt, 51, och Ange­li­na Jo­lie, 39, har ki­lat sta­digt i över tio år. Men nu upp­ges de­ras äk­ten­skap va­ra i gung­ning – och det re­jält. Ange­li­na ska länge ha va­rit fru­stre­rad över ma­kens vil­da le­ver­ne och drop­pen kom när han ny­li­gen av­slö­ja­de att han ha­de ba­dat na­ken med en an­nan kvin­na.

– Brad be­rät­ta­de det för hen­ne som om det in­te var nå­got sär­skilt. Angie kun­de in­te tro si­na öron. Hon är väl­digt svart­sjuk när det kom­mer till Brad och and­ra kvin­nor, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch.

BLO­DIGT SLAGS­MÅL

In­ci­den­ten ska ha ägt rum un­der en vild Hol­ly­wood­fest ef­ter att Brad ha­de rökt sto­ra mäng­der ma­riju­a­na. En­ligt upp­gift slu­ta­de fest­lig­he­ter­na med att stjärnan ham­na­de i bad­ka­ret till­sam­mans med en kvin­na vid namn Broo­ke, där de de­la­de på en jo­int.

– Jag kun­de in­te fat­ta att det verk­li­gen hän­de. Jag var na­ken till­sam­mans med Brad Pitt, sä­ger Broo­ke i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Ange­li­na ska in­te ha va­rit med på fes­ten, och när hon fick re­da på vad som ha­de hänt blev hon bå­de choc­kad och arg. Dess­utom kän­de hon sig svi­ken över att Brad ha­de ta­git dro­ger,

Nu räm­nar fa­sa­den för Hol­ly­woods främs­ta po­wer­par. Ange­li­na Jo­lie upp­ges ha fått nog av ma­ken Brad Pitts lögn­er.

Pa­ret har brå­kat re­jält på sisto­ne och ett av brå­ken ska ha slu­tat med att Angie at­tac­ke­ra­de Brad.

"HON KUN­DE IN­TE TRO SI­NA

ÖRON"

En­ligt upp­gift är skå­de­spe­lers­kan be­svi­ken över att ma­ken har fort­satt ta dro­ger fast han lo­vat att slu­ta. ” Hon li­ta­de på ho­nom när han sa att han ha­de läm­nat det li­vet bakom sig”, sä­ger en käl­la.

Men nå­got som stör Angie mer än al­la otro­hets­ryk­ten ska va­ra Brads drog­miss­bruk. ” Han rö­ker på var­je dag”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.