ANGE­LI­NA FYL­LER 40!

Veckans NU! - - MIX -

Hipp hipp hur­ra för Ange­li­na, som fyl­ler 40 år den 4 ju­ni. Men nå­gon 40- årskris lär stjärnan in­te drab­bas av. Det skul­le i al­la fall in­te vi gö­ra om vi ha­de snärjt en Hol­ly­wood­hunk, skaf­fat sex gul­li­ga ung­ar och bol­lat en im­po­ne­ran­de skå­de­spe­lar­kar­riär. Kom­bi­ne­ra det med ett fo­ku­se­rat väl­gö­ren­hets­ar­be­te och ota­li­ga mil­jo­ner på ban­ken. Dess­utom… vil­ken 40- åring ( el­ler 20- åring!) skul­le tac­ka nej till att se ut som Angie? He­ta­re små­barns­mam­ma får man le­ta ef­ter. Så grat­tis på födelsedagen, Ange­li­na! Vi vill ock­så va­ra som du.

"HON FÅR VÅRD­NA­DEN OM BAR­NEN"

Om det skul­le bli skils­mäs­sa till följd av att Brad har va­rit otro­gen, skul­le Ange­li­na få vård­na­den om bar­nen. Det har hon sett till ge­nom att skri­va in en otro­hets­klau­sul i äk­ten­skaps­för­or­det.

När stjärnan dric­ker blir han re­jält flör­tig mot and­ra kvin­nor. Angie är säl­lan med på Brads vil­da fes­ter så hon oro­ar sig stän­digt för att han ska hop­pa över skak­lar­na.

Me­dan Angie re­ser världen runt för att ar­be­ta med väl­gö­ren­het stan­nar Brad hem­ma och dric­ker och knarkar. ” Om han in­te slu­tar med sitt dub­bel­liv kom­mer äk­ten­ska­pet att ta slut”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.