STJÄRNAN STÄMS EF­TER DÖDS­O­LYC­KAN

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter att ha va­rit in­blan­dad i en se­ri­ek­rock ti­di­ga­re i år där en kvin­na vid namn Kim Ho­we om­kom, har Bru­ce nu bli­vit stämd av kvin­nans styv­barn. En­ligt stäm­ning­en var Jen­ner "oför­sik­tig och vårds­lös" när han rå­ka­de kö­ra in i hen­nes bil. Vad som hän­der med an­mä­lan är i skri­van­de stund oklart.

Ryk­ten om att Bru­ce är trans­sex­u­ell har på­gått i över ett år, och pres­sen har hård­be­va­kat stjär­nans ut­se­en­de­för­vand­ling.

"SÅ VITT JAG VET ÄR JAG

HE­TE­RO"

Bru­ce var se­nast gift med Kim Kar­dashi­ans mam­ma Kris Jen­ner, 59, i över tju­go år. Du­on skil­de sig i de­cem­ber för­ra året. Kris ska ha ve­tat om Bru­ces rik­ti­ga jag un­der he­la äk­ten­ska­pet.

En­ligt Bru­ce själv ska styv­dot­tern Kim ha va­rit den som stöt­tat ho­nom mest. "Hon har va­rit väl­digt ac­cep­te­ran­de", har Bru­ce be­rät­tat.

Bland an­nat sågs Bru­ce re­dan för fle­ra må­na­der se­dan med na­gel­lack, nå­got som späd­de på upp­gif­ter­na om ett fram­ti­da köns­byte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.