TO­RI SPEL­LING BLIR FEMBARNSMAMMA!

BA­RA VEC­KOR EF­TER OTROHETSSVEKET

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

in­te ha fler barn med ho­nom, sa hon i ett av­snitt av re­a­li­tysho­wen ” True To­ri”.

Men nu är det allt­så an­nat ljud i skäl­lan, då To­ri sägs va­ra med barn. Även om gra­vi­di­te­ten kom som en över­rask­ning för pa­ret vill de nu se på den som en väl­kom­men nystart.

– Det var ing­et de pla­ne­ra­de, men hon är väl­digt ex­al­te­rad. Hon var ner­vös över att be­rät­ta det för De­an, men han blev ock­så glad. Det var en po­si­tiv ny­het för dem, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

"DU KLA­RAR ALLT"

En­ligt upp­gift är To­ri i tred­je tri­mestern, vil­ket skul­le in­ne­bä­ra att gra­vi­di­te­ten har på­gått i minst 28 vec­kor. De­an, som ny­li­gen an­kla­ga­des för att ha va­rit otro­gen med sin ex­hust­ru Ma­ry Jo Eu­sta­ce, 53, ska ha sett det he­la som ett sätt att gö­ra rätt för sig.

– Han pas­sar upp på hen­ne som ald­rig förr. Han mas­se­rar hen­nes föt­ter, la­gar mat och tar hand om bar­nen. Han vill att hon ska kän­na sig spe­ci­ell och lugn, sä­ger käl­lan.

To­ri ska nu va­ra över­ty­gad om att hon och De­an hör ihop, trots all dra­ma­tik.

– De har gått ige­nom myc­ket till­sam­mans, men nu har de be­vi­sat att de kla­rar allt, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na för att De­an hål­ler sig på mat­tan från och med nu!

To­ri Spel­ling och De­an Mcder­mott har haft det stor­migt på sisto­ne. De­ans stän­di­ga otro­hets­af­fä­rer var ny­li­gen nä­ra att sät­ta punkt för äk­ten­ska­pet. Men nu för­sö­ker pa­ret räd­da kärleken med ett fem­te barn.

To­ri Spel­ling och ma­ken De­an Mcder­mott har ett minst sagt stor­migt för­hål­lan­de. Ny­li­gen an­kla­ga­des han för att ha va­rit otro­gen med sin ex­fru, och det sägs ba­ra ha va­rit ett av många sned­steg. Men nu ver­kar det som att de vill sat­sa re­jält på sin re­la­tion – To­ri upp­ges näm­li­gen va­ra gra­vid.

"DET VAR IN­TE

PLA­NE­RAT"

Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de ” Be­ver­ly Hills”- stjärnan

själv den här gul­li­ga bil­den på Instagram. En­ligt upp­gift

är hon nu över­ty­gad om att kärleken kom­mer gå att räd­da.

Ti­di­ga­re i år såg si­tu­a­tio­nen an­norlun­da ut. Då var To­ri helt knäckt över ma­kens på­ståd­da otro­hets­af­fär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.