TI­GER WOODS OTRO­GEN – IGEN!

RÄN­DER­NA GÅR ALD­RIG UR…

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER Press

Ett av värl­dens mest kän­da id­rotts­par finns in­te läng­re. Skid­stjär­nan Lin­dsey Vonn och gol­fa­ren Ti­ger Woods har bru­tit upp. Nu har den smut­si­ga san­ning­en bakom upp­brot­tet av­slö­jats.

Det var Lin­dsey Vonn, 30, själv som ny­li­gen med­de­la­de ny­he­ten om att hon och Ti­ger Woods, 39, ha­de gjort slut. – Ty­värr har vi bå­da levt otro­ligt hek­tis­ka liv som har tving­at oss att till­bringa stör­re de­len av vår tid isär. Jag kom­mer alltid att be­und­ra och re­spek­te­ra Ti­ger. Han och hans un­der­ba­ra familj kom­mer alltid att ha en spe­ci­ell plats i mitt hjär­ta, skrev den al­pi­na stjärnan på Fa­ce­book strax ef­ter upp­brot­tet.

HA­DE ONE NIGHT STAND

Lin­dsey och Ti­ger ha­de va­rit ihop i tre år och så sent som i feb­ru­a­ri ryk­ta­des det att ett bröl­lop var nä­ra fö­re­stå­en­de. Där­för kom upp­brot­tet ovän­tat. Den of­fi­ci­el­la för­kla­ring­en är att det var ett ge­men­samt be­slut att gå skil­da vägar, men en­ligt upp­gift lig­ger otro­het bakom. Ti­ger upp­ges näm­li­gen ha haft ett one night stand med en kvin­na ef­ter en golf­täv­ling.

– Det gick då­ligt i täv­ling­en och Ti­ger trös­ta­de sig med sex. Han var otro­gen, men det be­tyd­de ing­et för ho­nom. Han trod­de verk­li­gen att Lin­dsey var den rät­ta, men han sab­ba­de allt igen.

"HAR VA­RIT BRU­TALT"

Ti­ger har själv ta­lat ut om upp­brot­tet, men ut­an att näm­na vad som låg bakom det.

– De här tre da­gar­na har va­rit väl­digt job­bi­ga. Jag har in­te so­vit. Det har va­rit bru­talt, sa han un­der en press­träff kort ef­ter att det ha­de ta­git slut.

Ti­ger var ti­di­ga­re gift med den svens­ka mo­del­len Elin Nor­de­gren, 35. Den re­la­tio­nen tog ock­så slut på grund av hans no­to­ris­ka otro­het. Vad ska man sä­ga? Ti­ger ver­kar ha svårt att hål­la tas­sar­na bor­ta…

"DE PLA­NE­RA­DE

BRÖL­LOP"

Histo­ri­en upp­re­par sig. Golfstjär­nan Ti­ger Woods och ski­då­kers­kan Lin­dsey Vonn har gjort slut ef­ter tre år till­sam­mans. En­ligt upp­gift har Ti­ger näm­li­gen haft sex med en an­nan kvin­na.

Äk­ten­ska­pet med Elin tog slut när hans af­fä­rer upp­da­ga­des. Läs mer om det på si­dan 52.

Ti­ger var även otro­gen mot sitt ex Elin Nor­de­gren, bland an­nat med porr­stjär­nan Joslyn Ja­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.