BRAD­LEY DEJTAR NY SU­PER­MO­DELL

LO­VE IS IN THE AIR

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Här finns ing­en tid att för­lo­ra. Brad­ley Coo­per vill bil­da familj och har re­dan hit­tat en ny mam­ma- kan­di­dat ef­ter upp­brot­tet från Suki Wa­ter­house.

Islu­tet av mars gick Brad­ley Coo­per, 40, och mo­del­len Suki Wa­ter­house, 23, isär ef­ter två år till­sam­mans. En­ligt upp­gift tog det slut för att Suki in­te är redo att slå sig till ro och skaf­fa barn, vil­ket Brad­ley är.

– Hon äls­kar Brad­ley och han äls­kar hen­ne, men hon är så ung och vill fo­ku­se­ra på sin kar­riär in­nan hon blir mam­ma, sä­ger en käl­la till saj­ten E! News.

HÖLL HAND ÖP­PET

Nu har Brad­ley kanske hit­tat kvin­nan som kom­mer att bli mam­man till hans barn: mo­del­len Iri­na Shayk, 29. En­ligt en in­si­der pa­ra­des den snyg­ga du­on ihop av skå­di­sens as­si­sten­ter.

– Brad­ley fick tit­ta på en mängd bil­der på vack­ra kvin­nor som kan tän­ka sig att dej­ta ho­nom, sä­ger in­si­dern och fort­sät­ter:

– Han la ge­nast Iri­nas bild överst i hö­gen när han såg hen­ne.

Det ny­bliv­na pa­ret har re­dan synts ihop of­fent­ligt vid fle­ra till­fäl­len och ny­li­gen fång­a­des de på bild när de hång­la­de som två ton­å­ring­ar un­der en kvälls­pro­me­nad i New York. Tur­tur­du­vor­na höll hand och såg nykära ut.

– Han tja­tar om att hon är den sex­i­gas­te kvin­nan han nå­gon­sin har sett, sä­ger in­si­dern.

SUKI KÄR I SKÅ­DIS

Även Suki sägs ha gått vi­da­re ef­ter upp­brot­tet och som Vec­kans NU! rap­por­te­ra­de i för­ra num­ret kopp­las hon nu ihop med skå­de­spe­la­ren Ja­mes Mars­den.

– De tyc­ker verk­li­gen om varand­ra, sä­ger en käl­la.

Här går det un­dan! Brad­ley Coo­per hann ba­ra va­ra sing­el i någ­ra vec­kor in­nan han sat­te tän­der­na i mo­del­len Iri­na Shayk. "DE HÅNG­LA­DE SOM TVÅ TON­Å­RING­AR"

Ny­li­gen sågs de nykära tur­tur­du­vor­na kys­sas öp­pet på stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.