LA­DY GA­GA ÄR MED BARN!

GA- GA OOH MA­MA…

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS, BULLS

Popstjär­nan La­dy Ga­ga re­ser jor­den runt och har en av de störs­ta fanska­ror­na i världen. Hon har peng­ar i över­flöd och en vac­ker fäst­man. Nu läggs den sista bi­ten i livspuss­let: hon skaf­far barn!

Tre må­na­der ef­ter att Tay­lor Kin­ney, 33, fri­a­de till en över­lyck­lig La­dy Ga­ga, 29, kom­mer nu den gla­da ny­he­ten som många har vän­tat på: Ga­ga är gra­vid! Det var un­der en so­lig ef­ter­mid­dag i Los Angeles då stjärnan var på stran­den med sin fäst­man som upp­gif­ter­na be­kräf­ta­des.

– La­dy Ga­ga har en be­bis på väg, sä­ger ett ögon­vitt­ne i tid­ning­en Star och fort­sät­ter:

– Det var helt tyd­ligt att hon är gra­vid. Hon kun­de in­te slu­ta le.

TAY­LOR ÄR BE­SKYD­DAN­DE

La­dy Ga­ga och Tay­lor gick längs strand­kan­ten och den be­gyn­nan­de ba­by­bu­lan var fullt syn­lig un­der Ga­gas tun­na, ljus­gu­la sol­klän­ning. Tay­lor höll be­skyd­dan­de i fäst­möns hand när de pro­me­ne­ra­de, och när de skul­le kor­sa en väg var han ex­tra no­ga med att kol­la så att inga bi­lar kom. Sång­ers­kan har de se­nas­te vec­kor­na även bu­rit over­si­ze­a­de klä­der för att döl­ja gra­vid­ma­gen.

På al­la hjär­tans dag fri­a­de skå­di­sen till Ga­ga och se­dan dess har hon bu­rit en makalös för­lov­nings­ring med en hjärt­for­mad di­a­mant på.

Om vi skul­le slå vad om vad be­bi­sens förs­ta ord blir sät­ter vi al­la vå­ra peng­ar på ” ga­ga”… get it?

"HON KAN IN­TE

SLU­TA LE" Hur­ra! La­dy Ga­ga ska bli mam­ma! När sång­ers­kan vi­sa­de sig på stran­den ny­li­gen sågs nå­got som en­ligt upp­gift är en be­gyn­nan­de be­bis­bu­la.

Ga­ga ha­de med sig fäst­man­nen Tay­lor Kin­ney

den so­li­ga da­gen, och han höll hårt i sin äls­ka­des hand.

Så­här är vi va­na att sång­ers­kan ser ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.