R

Veckans NU! - - I BACKSPEGELN -

ob­bie Wil­li­ams föds den 13 feb­ru­a­ri 1974 i den brit­tis­ka sta­den Sto­ke- on- Trent. Hans för­äld­rar Ja­net och Pe­ter dri­ver en pub i sta­den Burs­lem. Rob­bie går i ka­tolsk sko­la och väx­er upp med ett in­tres­se för bå­de dans och te­a­ter. Vid 16 års ål­der ser hans mam­ma en tid­nings­an­nons där ma­na­gern Nigel Mar­tin- Smith sö­ker med­lem­mar till ett nytt pojk­band och fö­re­slår att so­nen ska gå på au­di­tion. Rob­bie blir den yngs­te med­lem­men i Ta­ke That, som för­u­tom ho­nom be­står av Ga­ry Bar­low, Ho­ward Do­nald, Mark Owen och Ja­son Oran­ge. Ga­ry skri­ver ma­jo­ri­te­ten av ban­dets lå­tar – nå­got som se­na­re blir en kon­flikt mel­lan ho­nom och Rob­bie. Nigel bil­dar grup­pen i hopp om att ska­pa ett nytt New Kids On The Block, och vad han in­te vet då är att Ta­ke That – som från bör­jan he­ter Kick It – ska kom­ma att bli myc­ket stör­re än så.

"JAG BRYD­DE MIG IN­TE"

Ban­dets ge­nom­brott kom­mer 1992 med co­vern ” It on­ly ta­kes a mi­nu­te” och kar­riä­ren tar fart snabbt. Rob­bie och de and­ra kil­lar­na i pojk­ban­det når enor­ma fram­gång­ar och ing­en an­nan grupp kan jäm­fö­ra sig med dem. De släp­per hit­sing­el ef­ter hit­sing­el och pry­der tid­nings­om­slag världen över. 1995 gör de sin förs­ta världs­tur­né och får sin förs­ta hit i USA med ” Back for good”. Un­der den här ti­den får Rob­bie smak för dro­ger och al­ko­hol och ham­nar i ett tungt miss­bruk. Vid ett till­fäl­le ska stjärnan ha

Med bå­de en so­lo- och en pojk­bands­kar­riär i ba­ga­get har Rob­bie Wil­li­ams bli­vit en av värl­dens bäst säl­jan­de ar­tis­ter. Men vägen dit har in­te va­rit rak. Vec­kans NU! gör en djup­dyk­ning i sång­a­rens skan­dalom­su­sa­de liv.

Grup­pen nåd­de sto­ra fram­gång­ar, och un­der fle­ra år fanns det ing­en som kun­de mä­ta sig med dem. Kil­lar­na fes­ta­de myc­ket och kän­dis­ska­pet steg Rob­bie åt hu­vu­det.

Rob­bi­es kar­riär bör­ja­de på 90- ta­let med pojk­ban­det Ta­ke That. Grup­pen be­stod av Ja­son Oran­ge, idag 44, Ho­ward Do­nald, idag 47, Rob­bie, idag 41, Ga­ry Bar­low, idag 44, och Mark Owen, idag 43.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.