JESSICA LIV­RÄDD ATT JUSTIN SKA VA­RA OTRO­GEN

KVINNOFÖRBUD FÖR TIM­BERLA­KE

Veckans NU! - - MIX - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Jessica Bi­el och Justin Tim­berla­ke har ny­li­gen bli­vit för­äld­rar för förs­ta gång­en, men Jessica li­tar än­då in­te på att ma­ken ska kun­na hål­la sig från and­ra tje­jer.

Ia­pril väl­kom­na­de Jessica Bi­el, 33, och Justin Tim­berla­ke, 34, so­nen Si­las Ran­dall till världen. Men istäl­let för att va­ra helt höga av be­bislyc­ka kan­tas nu du­ons re­la­tion av mör­ka svart­sju­ke­moln. Jessica tror in­te att ma­ken kan hål­la tas­sar­na bor­ta från and­ra kvin­nor då han se­nast för­ra året ryk­ta­des va­ra otro­gen, så skå­de­spe­lers­kan har nu an­ställt två man­li­ga nan­ni­es, så kal­la­de man­ni­es, till so­nen.

– Hon vill in­te ha någ­ra kvinn­li­ga barn­vak­ter runt Justin, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Det är två ho­mo­sex­u­el­la kil­lar som hon kän­ner ge­nom vän­ner, som går i skift för att ta hand om bar­net.

FLYT­TAT FRÅN HOL­LY­WOOD

Yt­ter­li­ga­re ett sätt att för­säk­ra sig om att Justin ba­ra hål­ler sig till hen­ne och ing­en an­nan är för­stås att flyt­ta från fres­tel­ser­na i Hol­ly­wood. Där­för har pa­ret packat väs­kor­na och dra­git till Co­lo­ra­do där de nu ska bo en läng­re pe­ri­od. Jessica vill fort­fa­ran­de va­ra en när­va­ran­de mam­ma till lil­le Si­las, och Justin gör sitt bäs­ta för att va­ra en bra pap­pa.

– Han by­ter blö­jor och pra­tar om be­bi­sen med al­la han träf­far. Han sä­ger att Si­las är en li­ten äng­el, sä­ger käl­lan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "INGA TJE­JER FÅR KOM­MA I NÄR­HE­TEN

AV HO­NOM"

Vad kol­lar

du på?

Justin Tim­berla­ke går visst in­te att li­ta på. Det tyc­ker i al­la fall en­ligt upp­gift in­te hust­run Jessica Bi­el som nu ser till att inga and­ra tje­jer kom­mer i när­he­ten av ho­nom.

Jessica och Justin blev för­äld­rar till so­nen Si­las i april, och för att in­te fres­ta Justin har Jessica hyrt två man­li­ga nan­ni­es. "Hon vill in­te ha någ­ra kvinn­li­ga barn­vak­ter runt Justin".

Yt­ter­li­ga­re ett steg i att få sång­a­ren, som äls­kar att va­ra ute i festvim­let, att hål­la sig på mat­tan är att flyt­ta från Dröm­fa­bri­ken. Så nu har stjärn­pa­ret bo­satt sig i Co­lo­ra­do.

"Mir­rors"- stjärnan ryk­ta­des va­ra otro­gen med en an­nan kvin­na un­der en svet­tig natt­klubb­s­kväll för­ra året, vil­ket har ska­dat ak­tri­sens för­tro­en­de för ma­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.