SE­LE­NA GO­MEZ TJOCK­MOB­BAS! "DET KROS­SAR HEN­NES SJÄLV­FÖR­TRO­EN­DE"

Veckans NU! - - MIX - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS, FAMEFLYNET

Se­le­na Go­mez vi­sa­de sig i bi­ki­ni ny­li­gen och när bil­der­na kom ut i me­dia blev hon på­hop­pad från al­la håll och kan­ter – på grund av sin kropp.

När sång­ers­kan Se­le­na Go­mez, 22, ny­li­gen fång­a­des på bild då hon be­sök­te stran­den i Mex­i­ko hän­de nå­got som hon in­te ha­de vän­tat sig. Hon blev mob­bad för sin fi­gur.

– Du be­hö­ver trä­na. Snäl­la slu­ta äta skräp­mat, skri­ver en an­vän­da­re på Instagram. En­ligt upp­gift har stjär­nan bli­vit li­te kur­vi­ga­re än ti­di­ga­re, nå­got som hon själv in­te har någ­ra pro­blem med. Se­le­na har lagt upp bil­der på sin Instagram där hon ta­lar om att hon är nöjd med sitt ut­se­en­de.

– Jag är glad över hur jag ser ut al­li­ho­pa. # me­rat­täls­ka, skri­ver hon till en bild på sig själv i bad­dräkt.

VÄN­NER­NA STÖT­TAR

Men käl­lor be­rät­tar att Se­le­na har ta­git åt sig av kri­ti­ken och bli­vit rik­tigt led­sen.

– Trots att hon of­fi­ci­ellt sä­ger att hon äls­kar sin kropp käm­par hon med bil­den av sig själv. Hon sä­ger en sak, men det är job­bigt att folk snac­kar om hen­nes vikt­upp­gång. Det gör ont och det kros­sar hen­nes själv­för­tro­en­de, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Se­le­na blev ny­li­gen dum­pad av dj: n Zedd, 25, ef­ter ett kort men in­ten­sivt för­hål­lan­de och hål­ler sig till si­na närms­ta kom­pi­sar för stöd.

– Se­le­nas vän­ner finns där, vil­ket är jät­te­bra. Det sista de vill är att hon ska va­ra en­sam och ba­ra tän­ka på sin vikt.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"DET ÄR JOB­BIGT ATT FOLK SNAC­KAR"

"Na­tu­ral­ly"- sång­ers­kan Se­le­na Go­mez blev ny­li­gen ut­satt för hån och ela­ka kommentar ba­ra för att hon vi­sa­de sig i bi­ki­ni.

Ide­a­len i Hol­ly­wood är sten­hår­da och i vis­sa fall oupp­nå­e­li­ga, och många stjär­nor får kri­tik för si­na krop­par.

Se­le­na själv ut­ta­la­de sig på Instagram med or­den: "Jag är nöjd över hur jag ser ut", men det är en­ligt upp­gift in­te he­la san­ning­en.

Dj: n Zedd gjor­de ny­li­gen slut med Se­le­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.