RE­A­LI­TY­STJÄR­NAN ÄR MED BARN, MEN… KIM & KA­NYE KAN IN­TE SLU­TA BRÅ­KA

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Kim Kar­dashi­an, 34, och Ka­nye West, 37, ska bli för­äld­rar igen. Men lyc­kan överskug­gas av att su­per­pa­ret in­te kan kom­ma över­ens om hur de ska upp­fost­ra dot­tern North, 2, och hen­nes kom­man­de sys­kon. En­ligt upp­gift har kon­flik­ten nu bli­vit så stor att äk­ten­ska­pet är ho­tat.

– In­nan de fick be­ske­det att Kim är gra­vid igen var skils­mäs­san nä­ra, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Inquistr.

BRÅ­KAR OM BAR­NEN

In­ter­net ex­plo­de­ra­de när Kims gra­vi­di­tet ny­li­gen blev of­fent­lig. Mest upp­spelt över ny­he­ten är såklart hu­vud­per­so­nen själv. – Jag mår så il­la på morg­nar­na att jag knappt kom­mer ur säng­en. Men det är helt klart värt det. Jag är så tack­sam för jag trod­de in­te att jag skul­le bli gra­vid igen, sä­ger Kim en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Men ba­ra någ­ra da­gar ti­di­ga­re ha­de hon och ma­ken Ka­nye en­ligt upp­gift haft ett hög­ljutt bråk an­gå­en­de barn­upp­fost­ran.

– Ka­nye tyc­ker att Kim läg­ger upp för många bil­der på North på so­ci­a­la me­di­er. Han vill att de­ras dot­ter ska hål­las un­dan från ramp­lju­set men Kim hål­ler in­te med, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift ska Ka­nye till och med ha över­vägt att läm­na Kim på grund av de­ras oli­ka syn på in­tegri­tet. Men i och med fa­mil­jens kom­man­de ny­till­skott ska han nu ha be­stämt sig för att stan­na. I al­la fall ett tag.

GRA­VID MED TVIL­LING­AR

Kim och Ka­nye har job­bat på att skaf­fa ett sys­kon till North länge. En­ligt upp­gift har de ak­tivt för­sökt bli gra­vi­da i över ett år, men ut­an re­sul­tat.

– Jag är så trött på det här. Jag kän­ner ba­ra att jag är fär­dig med he­la gre­jen, sa Kim till sin lä­ka­re i ett ti­di­ga­re av­snitt av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”.

Men nu ler allt­så lyc­kan mot pa­ret igen. En­ligt upp­gift är Kim gra­vid med tvil­ling­ar.

– Hon har be­rät­tat det för sin familj, men vill vän­ta och se att allt går bra med bå­da äg­gen in­nan hon av­slö­jar det för res­ten av världen, sä­ger en käl­la.

För­hopp­nings­vis kom­mer Kim och Ka­nye över si­na äk­ten­skap­li­ga pro­blem in­nan be­bis nummer två och tre gör en­tré.

Ef­ter ett års kamp är Kim Kar­dashi­an nu äntligen gra­vid igen. Men allt är än­då in­te frid och fröjd i äk­ten­ska­pet med Ka­nye West.

Kim Kar­dashi­an och Ka­nye West ska bli för­äld­rar för and­ra gång­en. Sam­ti­digt kna­kar äk­ten­ska­pet i fo­gar­na. "JAG ÄR SÅ TRÖTT PÅ DET HÄR"

Ny­li­gen av­slö­ja­des det att Kim vän­tar ett sys­kon till dot­tern North. Man kan re­dan ana en li­ten be­bis­bu­la!

Men i ett av­snitt av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” kun­de Kim äntligen av­slö­ja de gla­da ny­he­ter­na för sin familj. Dock är allt långt ifrån frid och fröjd för su­per­pa­ret.

Kim och Ka­nye har för­sökt skaf­fa ett till barn länge, men det har gått trögt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.