LE­O­NAR­DO DICAPRIO STAL FÖR 800 000!

TOGS PÅ BAR GÄR­NING

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

Han har en för­mö­gen­het på näs­tan två mil­jar­der. Än­då kan Le­o­nar­do Dicaprio, 40, in­te lå­ta bli att snat­ta. En­ligt upp­gift äls­kar stjärnan att stjä­la sa­ker från lyx­i­ga bu­ti­ker, trots att han ut­an pro­blem skul­le ha råd att kö­pa dem.

– Det hand­lar in­te om peng­ar­na. Han gör det för kic­ken, sä­ger en käl­la en­ligt blog­gen Crazy days and nights.

VÄG­RA­DE ER­KÄN­NA

Ny­li­gen ska Leo ha ta­gits på bar gär­ning när han och ett gäng kom­pi­sar ploc­ka­de på sig jac­kor till ett vär­de av 800 000 kro­nor, och se­dan för­sök­te läm­na bu­ti­ken ut­an att be­ta­la. Det he­la in­träf­fa­de i New York och till en bör­jan väg­ra­de skå­di­sen och hans gäng att er­kän­na brot­tet. Först när bu­ti­ken ho­ta­de med att släp­pa över­vak­nings­bil­der från hän­del­sen till pres­sen gav de med sig och be­ta­la­de.

– Det var mas­sa tjafs men till slut be­ta­la­de de för jac­kor­na, sä­ger käl­lan.

"KAN IN­TE LÅ­TA BLI"

En­ligt upp­gift har Le­os be­te­en­de nu gått så långt att bu­tiks­per­so­nal i New Yorks lyx­i­gas­te bu­ti­ker sägs hål­la ex­tra koll när han kom­mer in. De vet att han kom­mer att för­sö­ka stjä­la nå­got. – Han kan in­te lå­ta bli, sä­ger käl­lan. Leo, det här trod­de vi in­te om dig. Skärpning!

Att han är en he­ja­re på att stjä­la hjär­tan viss­te vi om – men Le­o­nar­do Dicaprio ver­kar vil­ja ha mer än så. Nu kom­mer upp­gif­ter om att stjärnan är en no­to­risk tjuv.

"HAN ÄR EN NO­TO­RISK TJUV" Ny­li­gen ska stjärnan ha ta­gits på bar gär­ning när han, till­sam­mans med ett gäng kom­pi­sar, för­sök­te sno jac­kor till ett vär­de av 800 000 kro­nor. En­ligt upp­gift får skå­di­sen en kick av att stjä­la sa­ker.

Le­o­nar­do Dicaprio må va­ra en väl­digt väl­bär­gad man, men det hind­rar ho­nom tyd­li­gen in­te från att stjä­la sa­ker i lyx­i­ga bu­ti­ker. Här ses skå­di­sen un­der en shop­pingrun­da i Ma­li­bu.

Leo som vi är va­na att se ho­nom. Med en för­mö­gen­het på näs­tan två mil­jar­der bor­de det in­te va­ra så svårt att be­ta­la för sig?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.